Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

Η ζέστη ιδία κατά τας μεσημβρινάς ώρας κατέστη αφόρητος. Εισήλθομεν πλέον οριστικώς εις την περίοδον του θέρους, το οποίον εμφανίζεται πολύ απειλητικόν δια τους συμπολίτας ή εκείνους τουλάχιστον οι οποίοι είναι αναγκασμένοι να εργάζονται και να μη είναι δυνατόν να παραθερίσουν.

-Η παραλία αποκτά καθημερινώς και νέους θαυμαστάς. Χρειάζεται όμως να πυκνωθούν τα δρομολόγια του τραμ και να παραταθή ολίγον η νυκτερινή αυτών κίνησις.

-ΠΡΟΧΘΕΣ περί την 7ην εσπερινήν ώραν εις το χωρίον Οσμάναγα της Πυλίας ευρέθη απηγχονισμένην εκ τινός αγρελαίας η 17ετής Ελένη θυγάτηρ Δημ. Πετροπούλου δια βρόγχου το οποίον εσχημάτισε με το τσεμπέρι της. Η ατυχής ποιμενίς προέβη εις το διάβημά της, διότι παρετηρήθη υπό της μητρός της δια γενομένας ζημίας εις σταφιδάμπελον παρά των βοσκομένων παρ’ αυτής ποιμνίων.