Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΧΘΕΣ την 4.30 απογευματινήν αφίκοντο δια του Πατραϊκού εξ Ολυμπίας 25 πρόσκοποι του Σώματος Ιωαννίνων μετά του αρχηγού των Βαρβαρέτσου. Τούτους εις τον Σιδηροδρομικόν Σταθμόν υπεδέχθησαν ο πρόεδρος του Προσκοπικού Συνδέσμου της πόλεώς μας Στρατηγός Νικολάου μετά του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου, ο Περιφερειακός Έφορος Προσκόπων Γεωργούλης, ο αρχηγός του Συστήματος Φωτόπουλος μεθ’ ολοκλήρου του Συστήματος και αρκετού πλήθους κόσμου.

ΑΜΑ τη αφίξει των ο στρατηγός Νικολάου τοις απέτεινε το ως ευ παρέστησαν, μεθ’ ο κατηυθύνθησαν εις την Λαϊκήν Σχολήν όπου η Προσκοπική Λέσχη, ένθα εγένετο δεξίωσις και προσεφέρθησαν αναψυκτικά.

Η Φιλαρμονική ένεκα απροόπτου γεγονότος δεν ηδυνήθη να παραστή.

ΤΟ εσπέρας εδόθη γεύμα προς τιμήν των προσκόπων Ιωαννίνων εις το εν Παραλία ξενοδοχείον Κατσαούνη εις ο παρεκάθησαν το Διοικητικόν Συμβούλιον του Συνδέσμου της πόλεώς μας, ο Έφορος, ο αρχηγός του Συστήματος και οι πρόσκοποι Ιωαννίνων και λοιποί προσκεκλημένοι, κατά το οποίον ηγέρθησαν εκατέρωθεν θερμαί προπόσεις.

ΕΙΣ το Γυμναστήριον θα γίνη γυμναστική επίδειξις των προσκόπων. Οι πρόσκοποι Ιωαννίνων φιλοξενούμενοι παρά των ενταύθα συναδέλφων των θα παραμείνουν ολίγας ημέρας ενταύθα, θα επισκεφθούν δε και τα αξιοθέατα μέρη της πόλεως.