Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

-ΑΠΟ της προχθές οι κάτοικοι Μπισχινίου του τέως Δήμου Αρήνης διατελούν εν συγκινήσει εκ της αποκαλύψεως τραγικού εγκλήματος το οποίον είχεν αιτίαν την απόκρυψιν αίσχους κόρης, η οποία ευρίσκετο εις ενδιαφέρουσαν κατάστασιν και το οποίον δεν κατέστη δυνατόν να διαφύγη την αντίληψιν της αστυνομικής αρχής.

Η υπόθεσις έχει ως εξής: την 7ην τρέχοντος μηνός εις θέσιν Μπαστουρά της περιφερείας της κοινότητος Μπισχινίου ανευρέθη αρτιγέννητον βρέφος φερόμενον υπό κυνός, ο οποίος ανασκάψας το έδαφος έφερον εις φως το ταφέν νεογνόν το οποίον έσυρεν ως λείαν του.

ΤΟ γεγονός ως ήτο επόμενον ανηγγέλθη εις το αστυνομικόν σταθμάρχην Ζαχάρως ο οποίος μεταβάς επί τόπου προέβη εις την σύλληψιν της αστόργου μητρός Σταθούλας Ι. Καπότα και του συνενόχου γαμβρού της Δήμου Καλόζη.

ΕΚ της ενεργηθείσης νεκροψίας υπό του ιατρού Παπαδοπούλου και ανακρίσεων απεκαλύφθη, ότι πρόκειται περί προώρου τοκετού επελθόντος εξ εκτρώσεως δια φαρμάκων, ότι δε το νεογνόν εγεννήθη ζων φονευθέν μετά τον τοκετόν και ενταφιασθέν εις την άνω θέσιν, συνεργεία του γαμβρού της Δήμου Καλόζη, ο οποίος συλληφθείς απεστάλη μετά της παιδοκτόνου εις τον Εισαγγελέα.