Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΟΙ παραθερίζοντες συμπολίται μάς οικτίρουν διότι ψηνόμεθα από την ζέστην. Τας τελευταίας ημέρας μάλιστα νέα καραβάνια ανεχώρησαν δια τα αλαγωνιακά δάση.

-ΠΡΟΧΘΕΣ την νύκτα ο Αθανάσιος Ανδρ. Νικολάου διασκεδάζων εν τινί οινοπωλείω μετ’ άλλων, παρατηρηθείς δε υπό του σκοπού χωροφύλακος της πλατείας, όχι μόνον δεν υπήκουσεν, αλλά και αντέστη εξυβρίσας τούτον, δι’ ο συλληφθείς ωδηγήθη εις το αστυνομικόν τμήμα, χθες δε παρεπέμφθη εις τον Εισαγγελέα.

-ΕΙΣ Μελιγαλά προχθές εδείχθησαν υπό κυνός αι Γιαννούλα και Αναστασία θυγατέρες του Αθ. Κοτοπούλου. Ο κύων εφονεύθη υπό της Αστυνομίας, η κεφαλή του δε απεστάλη εις το λυσσιατρείον προς εξακρίβωσιν αν ούτος ήτο λυσσών.

-ΑΝΗΓΓΕΛΘΗ χθες υπό του σταθμάρχου Λογγάς, ότι εις τους ίππους της περιφερείας του τέως Δήμου Αιπείας ανεφάνη νόσος άγνωστος, συνιστά δε, ότι πρέπει να μεταβή εκεί ο κτηνίατρος προς διάγνωσιν της νόσου και παροχήν οδηγιών της καταπολεμήσεως.

-ΕΚ του υπερβολικού καύσωνος των τελευταίων ημερών και των πνεόντων θερμών ανέμων αι προξενηθείσαι ζημίαι εις τας αμπέλους και σταφιδαμπέλους του νομού κυμαίνονται κατά περιφερείας από 20-40 τοις εκατόν.

Ανάλογοι ζημίαι κατά τας υπαρχούσας πληροφορίας επήλθον και επί των δημητριακών καρπών και αυτών ακόμη των κηπουρικών ειδών, ιδιαίτατα δε επί της ντομάτας.