Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

Η διοίκησις της Ελληνικής Ηλεκτρικής Εταιρείας, καθ’ α πληροφορούμεθα από τινός χρόνου, έκαμεν πρότασιν εις τον Δήμον όπως αντικαταστήση δια την βελτίωσιν του δημοτικού φωτισμού τους 598 μεταλλικούς λαμπτήρας των 16 κηρίων δι’ ων παρέχεται ο δημοτικός φωτισμός ήδη δι’ ισαρίθμων ημβατικών φωτεινής εντάσεως 36 κηρίων.

ΔΙΑ της τοιαύτης αντικαταστάσεως ισχυρίζεται η Ηλεκτρική Εταιρεία, ότι θα βελτιωθή αφαντάστως ο δημοτικός φωτισμός καθιστάμενος τριπλασίας περίπου εντάσεως, χωρίς η προτεινόμενη αυτή αύξησις της φωτιστικής εντάσεως των λαμπτήρων να επιφέρη και την ανάλογον αύξησιν της σχετικής διαπάνης του Δήμου, καθόσον κατά τους ισχυρισμούς της Εταιρείας εφ’ όσον οι τοποθετησόμενοι ηλεκτρικοί λαμπτήρες θα είναι ημβατικοί, θα έχωσιν κατανάλωσιν 40% περίπου μικροτέραν της φωτιστικής των εις κηρία εντάσεως.

ΟΣΟΝ αφορά στο δυνατόν τη φωτιστικής εντάσεως των νέων λαμπτήρων δια των υπαρχόντων εις τον ενταύθα ηλεκτρικόν σταθμόν η εταιρεία έχει την αντίληψιν, ότι δεν γεννάται ουδέν ζήτημα, διότι η αύξησις του φορτίου του εργοστασίου δια της χρήσεως των ως άνω λαμπτήρων θα είναι ελαχίστη εν συγκρίσει προς την όλην δύναμίν του και συνεπώς ουδόλως θα μεταβληθώσιν οι σημερινοί όροι της λειτουργίας αυτού.

Η εν λόγω πρότασις της Ηλεκτρικής Εταιρείας περιελήφθη εις τας τροποποιήσεις ας έκαμε το δημοτικόν συμβούλιον εις το σχέδιον της νέας συμβάσεως.