Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΕΙΣ την Ζούρτσαν ανευρέθη το πτώμα γραίας Φωτεινής χήρας Α. Σπήλιου διημελισμένον εις φρικώδη κατάστασιν ευρισκόμενον. Εικάζεται ότι πρόκειται περί εγκλήματος. Το φρικώδες γεγονός κρατεί εν συγκινήσει τους κατοίκους Ζούρτσης. Αι συνθήκαι υφ’ ας ανευρέθη το πτώμα έχουν ως κατωτέρω:

Η υπερεξηκοντούτης ατυχής γραία ήτο επαίτις και κατώκει περί τα 100 βήματα πέραν της Ζούρτσης εντός ξυλίνου παραπήγματος κατασκευασμένου παραπλεύρως της κρημνισθείσης οικίας της, όπου ανευρέθη κατεσπαραγμένη υπό κυνών. Το θέαμα ήτο φρικιαστικόν διότι μόνον ο σκελετός του κάτω μέρους του σώματος μετά σαρκών υπήρχεν, του λοιπού μέρους κατεσπαραγμένου και διεσπαρμένου εντός του οικίσκου.

ΕΚ της αυτοψίας ην διενήργησεν ο αστυνομικός σταθμάρχης Ζούρτσης ανεκάλυψεν αφ’ ενός δύο κηλίδες αίματος επί της κλίνης αποτελουμένης εκ δύο παραθύρων της κρημνισθείσης οικίας και αφ’ ετέρου παραπλεύρως ταύτης τοίχος ήτο αιματωμένος, το δε αίμα είχε διαπεράση το πάτωμα ρεύσαν εις κατώγειον του παραπήγματος.

ΕΚ της ενεργηθείσης αυτοψίας προκύπτει ότι πρόκειται περί εγκλήματος, εις τούτο δε συμφωνούν και οι εξετάσαντες το πτώμα ιατροί πλην ενός όστις εκφέρει την γνώμην ότι πρόκειται περί θανάτου εξ αιμορραγίας.

Επίσης, εκ των ανακρίσεων προκύπτουν στοιχεία επιβαρυντικά δια την ανεψιάν του θύματος Φωτεινήν θυγατέρα Αντ. Κολάρου και δια τας Ελένην Γ. Καπλάνη και Καλλιρρόην Κ. Αυγερινού, αι οποίαι και συλληφθείσαι απεστάλησαν εις τον Εισαγγελέα.