Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

Ο εκ του χωρίου Ξηροχωρίου Δημ. Παρασκευόπουλος εξελθών των φυλακών και μεταβάς εις το εν τη θέση «Στενό» κτήμα του θείου του Ξ. Δημητροπούλου, προσεπάθησε δι’ απειλών να πείση τούτον να στέρξη εις τον γάμον της κόρης του και εξαδέλφης του Αθηνάς, ην και προηγουμένως είχεν απαγάγη και εδιώχθη δια τούτο ποινικώς. Ο πατήρ απέπεμψε τούτον σκαιώς αποστεργούσης και της θυγατρός του τοιούτον γάμον.

Ο Παρασκευόπουλος εκμανής δια την περιφρόνησιν έθεσε πυρ εις την οικίαν των αποτεφρωθέντων μετ’ αυτούς και των πραγμάτων, επί τη ευκαιρία δε της συγχύσεως απειλήσας δια πιστολίου ήρπασε δια της βίας την Αθηνάν και την μετέφερεν εις τι δάσος μακράν του κτήματός της.

Η Αθηνά και εκεί ανθίστατο εις τον απαγωγέα, οπότε απελπισθείς ούτος την ετραυμάτισεν εις την ωμοπλάτην και την εγκατέλειψεν εις κακήν κατάστασιν. Ο δράστης συλληφθείς προσήχθη εις την εισαγγελικήν αρχήν.