Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΔΙΑ την διαπλάτυνσιν της κοινοτικής οδού Μαδαίνης – Τζιτζωρίου το κοινοτικόν συμβούλιoν Μαδαίνης εψήφισε δραχμάς 3.000, ανέθηκε δε εις τον πρόεδρον, ίνα μεριμνήση δια την εκτέλεσιν των εργασιών δι’ ημερομισθίων εργατών και επί αποδόσει λ/σμού.

-ΕΞΩΘΙ του χωρίου Δεσύλλα ο εκ του χωρίου τούτου καταγόμενος Βασίλειος Ιω. Αλευράς απεπειράθη να μετέλθη βιασμόν κατά του δεκατετραετούς συγχωρίου του Γεωργ. Ν. Αναγνωστοπούλου. Ούτος συλληφθείς παρεπέμφθη χθες εις την ενταύθα Εισαγγελικήν αρχήν.

-ΤΟ Κοινοτικόν Συμβούλιον Γαρδικίου εψήφισε πίστωσιν δραχμών 800 δια την κατασκευήν μιας κρήνης, δια την ύδρευσιν των κατοίκων.

-ΧΘΕΣ επερατώθησαν αι εξετάσεις των ενωματαρχών δια τον βαθμόν του ανθυπασπιστού. Οι λαβόντες μέρος υπαξιωματικοί ανήρχοντο εις 9. Αι εξετάσεις ενηργήθησαν παρ’ επιτροπής αποτελουμένης εκ του μοιράρχου Φραγκιαδάκη και των ανθυπομοιράρχων Κανά και Αδαμάκη.

-ΛΙΑΝ προσεχώς άρχεται των εργασιών του υπό την διεύθυνσιν του επί πολλά έτη εργασθέντος εις τα αριστοκρατικώτερα Κουρεία Κων/πόλεως, Αθηνών και Καλαμών αρίστου τεχνίτου Γεωργίου Τριαντοπούλου το επί της οδού Φαρών Νέον Κουρείον «Η ΚΑΛΑΙΣΘΗΣΙΑ» έναντι Ζαχαροπλαστείου Π. Κανέλη και παραπλεύρως Καφενείου Γυφτέα.