Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΑΠΟ εβδομάδος σχεδόν ολόκληρος η Πυλία διατελεί εν αναστατώσει ένεκα διαπραχθείσης φρικώδους ιεροσυλίας. Μίαν πρωίαν αι ιεραί εικόνες όλων εν γένει των εξωκλησίων τας Λογκάς και των Καντιανίκων ευρέθησαν ημικατεστραμμέναι και με αποκεκομμένας τας κεφαλάς των εικονιζομένων αγίων.

Η πρωτοφανής αυτή ιεροσυλία, ήτις μάλιστα δεν είχεν ως σκοπόν την κοπήν ή οίον δήποτε υλικόν κέρδος επροκάλεσεν αλγεινήν κατάπληξιν εις τους κατοίκους των εν λόγω χωρίων.

ΑΜΕΣΩΣ άμα τη αποκαλύψει της ιεροσυλίας ήρχισεν ενεργών ανακρίσεις προς εξακρίβωσιν των δραστών ο αστυνομικός σταθμάρχης Λογκάς, όστις προέβη εις εξέτασιν πολλών κατοίκων. Φαίνεται ότι εκ των διενεργηθεισών ανακρίσεων, αίτινες δεν επερατώθησαν εισέτι, προέκυψαν σαφείς τινές ενδείξεις καθ’ ωρισμένων χωρικών, τούτου δ’ ένεκα διενεργήθησαν συλλήψεις 11 κατοίκων.

ΑΠΑΝΤΕΣ οι συλληφθέντες καθ’ α πληροφορούμεθα ανήκουν εις την αίρεσιν των χιλιαστών, δια τον λόγον δε αυτόν και προέβησαν εις την ως άνω πρωτάκουστον ιεροσυλίαν. Αι σχετικαί ανακρίσεις κατά τας αυτάς πληροφορίας μας θα περατωθούν εντός των ημερών αυτών, το δε πόρισμα θα υποβληθή εις τον εισαγγελέα.