Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΚΑΤΗΓΓΕΛΘΗ εις το πρώτον αστυνομικόν τμήμα παρά του Γ.Δ. Αριανούτη ότι η 16έτις ανεψιά του Κυριακοπούλου εξηφανίσθη από την πρωίαν της προχθές, εις τούτο δε συνήργησαν οι κατοικούντες εν τη ιδία οικία Ν. Φωσσές μετά της συζύγου του, δια ψευδών υποσχέσεων γάμου μετά τινός στρατιώτου επωφελούμενος της απλοϊκότητός της καθ’ ό χωρικής.

-ΟΙ Σπυρ. Μανιάς και η Χρυσούλα θυγάτηρ Ιω. Χρυσάτη διαρρήξαντες το ισόγειον της εν Μπρουμαζίω οικίας του Ιω. Μαντά ανήλθον επί της οικίας και αφήρεσαν δραχ. 5.000 εις διάφορα χαρτονομίσματα. Αμφότεροι οι δράσται συλληφθέντες παρεπέμφθησαν εις τον Εισαγγελέα.

-Ο Ιωάννης Σκουμπούρης μεταβάς εις το εν τη περιφερεία Ανδριτσαίνης υδρόμυλον του Γ. Μπινάρδου και διαρρήξας την θύραν του εισήλθεν εντός αυτού και αφήρεσε 50 οκάδας αλεύρων και εν δοχείον περιέχον περί τας δύο οκάδας βουτύρου. Συλληφθείς ωδηγήθη ενώπιον του Εισαγγελέως.

-ΤΟ Υπουργείον Προνοίας εχορήγησεν άδειαν ανεγέρσεως περιπτέρου εις την πλατείαν των κρεοπωλείων εις τον ανάπηρον πολέμου Χρ. Παπανικολόπουλον.