Υπογράφεται η σύμβαση για το έργο φωτοβολταϊκών σταθμών στις «Μεγάλες Λάκκες» Μεγαλόπολης

Υπογράφεται η σύμβαση για το έργο φωτοβολταϊκών  σταθμών στις «Μεγάλες Λάκκες» Μεγαλόπολης

Στην εταιρεία ΤΕΡΝΑ κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός των εταιρειών ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΕΝΑ ΑΕ και ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΔΥΟ ΑΕ (θυγατρικών της ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ) για τους δύο φωτοβολταϊκούς σταθμούς ισχύος 39MW και 11ΜW, αντίστοιχα, στη θέση “Μεγάλες Λάκκες” του Δήμου Μεγαλόπολης στην Αρκαδία.

Ο αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ-Ανανεώσιμες ΑΕ, Κωνσταντίνος Μαύρος, ενημερώνοντας την επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, χαρακτήρισε το έργο εμβληματικό το οποίο μάλιστα “ανοίγει εν τοις πράγμασι, με τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες πρωτοπόρα, την αγορά των διμερών συμβολαίων αγοράς και πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας”.

“Αυτό είναι σημαντικό διότι δείχνει την ωριμότητα της αγοράς, διότι θα μειωθεί ουσιαστικά το κόστος ηλεκτρικού ρεύματος και αυτό θα έχει “απόηχο” στους προμηθευτές και τον τελικό καταναλωτή”, είπε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ. Ο κ. Μαύρος ανέφερε ότι ο διαγωνισμός ήταν προϋπολογισμού 30.725.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., διενεργήθηκε ηλεκτρονικά, ήταν διεθνής και επιτυχής. Κατατέθηκαν 8 εγχώριες και διεθνείς προσφορές, κατακυρώθηκε στην ΤΕΡΝΑ και δεν ασκήθηκε καμία προδικαστική προσφυγή. Κριτήριο ανάθεσης ήταν η πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

“Η περιοχή Μεγάλες Λάκκες, είναι περιοχή απόθεσης ορυχείου στο λιγνιτικό κέντρο Μεγαλόπολης. Καταδεικνύεται η ευρύτερη στρατηγική που έχει χαραχθεί από την πολιτική ηγεσία για ουσιαστική πρόοδο της απολιγνιτοποίησης”, είπε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Ανανεώσιμες και επισήμανε ότι το έργο εντάσσεται στην κεντρική πολιτική απολιγνιτοποίησης, εγκαθίσταται στον εθνικό και ενωσιακό στόχο για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου καθώς “με το συγκεκριμένο έργο, θα παράγονται περίπου 100 GW καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας και θα αποφεύγουμε 67 εκατ. τόνους διοξειδίου”. “Το προκείμενο έργο, αποτελεί τμήμα του ευρύτερου σχεδιασμού της άμεσης αξιοποίησης των πλεονεκτημάτων ανανεώσιμων, εντάσσεται στα πλαίσια της απολιγνιτοποίησης”, είπε ο κ. Μαύρος.