Δήμος Μεσσήνης: Εγκρίθηκε ο επανακαθορισμός χρήσεων γης στην περιοχή ΛΠ3

Δήμος Μεσσήνης: Εγκρίθηκε ο επανακαθορισμός  χρήσεων γης στην περιοχή ΛΠ3

Στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης ζητήθηκε ο επανακαθορισμός της περιοχής ΛΠ3 του ΓΠΣ Μεσσήνης, θέμα που εγκρίθηκε από την πλειοψηφία του Σώματος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εισήγηση, η μελέτη «Επανακαθορισμός της περιοχής ΛΠ3 του ΓΠΣ Μεσσήνης» έχει ως αντικείμενο τον καθορισμό των χρήσεων γης στην περιοχή ΛΠ3, συμπληρώνοντας την υπ’ αρ. 2186/2009 απόφαση γενικού γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου και ειδικότερα την παράγραφο 6.3 αυτής.

Στο ΓΠΣ Μεσσήνης, κατά το παρελθόν, καθορίστηκαν οι χρήσεις γης στη Δ.Ε. Μεσσήνης, με την εξαίρεση της περιοχής ΛΠ3, στην οποία απουσιάζουν εντελώς οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης, δημιουργώντας, αφενός, ένα νομικό κενό σχετικά με το ποιες χρήσεις είναι επιτρεπόμενες στην περιοχή ΛΠ3 και, αφετέρου, απαγορεύοντας την αειφόρο εκμετάλλευση της αγροτικής γης.

Σύμφωνα με τον εισηγητή, την έλλειψη αυτή έρχεται να θεραπεύσει η μελέτη του επανακαθορισμού των χρήσεων γης, η οποία εξειδικεύει τις κατηγορίες αγροτικής γης με βάση την υπ’ αρ. 168040/2010 (ΦΕΚ 1528/Β/2010) ΥΑ «Καθορισμός κριτηρίων με τα οποία διαβαθμίζεται η αγροτική γη σε ποιότητες και κατατάσσεται σε κατηγορίες παραγωγικότητας».

Με βάση την εν λόγω εξειδίκευση, προτείνονται οι κατάλληλες χρήσεις γης για να προστατευτεί ο γεωργικός χαρακτήρας της περιοχής ΛΠ3 και παράλληλα να καταστεί εφικτή η ανάπτυξη της περιοχής με ορθολογικά κριτήρια.

Στα συμπεράσματα της μελέτης προτείνεται η κατηγοριοποίηση της περιοχής ΛΠ3 σε δύο διακριτές υποκατηγορίες.

Η πρώτη αφορά απλή γεωργική γη, στην οποία θα επιτρέπονται όλες οι χρήσεις γης που περιλαμβάνονται στο άρθρο 14 του ΠΔ 59/2018 (ΦΕΚ 114/Α/2018) και η δεύτερη αφορά γεωργική γη αυξημένης παραγωγικότητας, στην οποία προτείνονται αγροτικές εκμεταλλεύσεις και εγκαταστάσεις.
Π.Μπ.