Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΚΑΤΟΠΙΝ της εκλογής του Διοικητικού Συμβολίου του ιδρυθησομένου Βρεφοκομείου και το καταρτισμού του νέου αυτού καταστατικού η λειτουργία αυτού επίκειται. Υπολείπεται μόνον το εκπονηθέν υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσσηνίας Μελετίου καταστατικόν να δημοσιευθή εν τη εφημερίδι της κυβερνήσεως.

ΤΟ Βρεφοκομείον επί του παρόντος θα στεγασθή εις το Α΄ Ελληνικόν Σχολείον, το οίκημα του οποίου είναι μεταξύ των κληροδοτημάτων του αειμνήστου Παπαδοπούλου. Σχετικώς μάλιστα πληροφορούμεθα ότι το υπουργείον της Προνοίας δι’ εγγράφου του προς το Υπουργείον της Παιδείας παρεκάλεσεν εντόνως όπως καταβληθούν αι δέουσαι ενέργειαι όπως λυθή η μίσθωσις του Α΄ Εθνικού Σχολείου και ούτω διευκολυνθή η έναρξις της λειτουργίας του Βρεφοκομείου.

-Ο πρόεδρος της Κοινότητος Μεγάλης Αναστασόβης εζήτησε παρά της Νομαρχίας ν’ αποσταλή ειδικός ανακριτικός υπάλληλος και προβή εις την ενέργειαν ανακρίσεων προς ανακάλυψιν των δραστών της λαβούσης εν τω κοινοτικώ γραφείω χώραν κλοπής.