Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΟΙ απερίσκεπτοι λέγουν «λίγα χρόνια και ήρεμα». Εάν είσθε μεταξύ των λογικών, δεν έχετε λοιπόν ή να φροντίσετε δια τον μακρόν και ήρεμον βίον. Και δια να επιτύχετε τούτο πρέπει να έχετε υπόψη τρία πράγματα ουσιώδη. Μέτρον, υγιεινή, αίμα αγνόν. Δια τα δύο πρώτα γνωρίζετε τι θα κάμετε. Δια το τρίτον θα σας δώσωμεν μίαν συμβουλήν η οποία απεδείχθη πλέον η επιτυχής. Μη παραλείπετε να κάμετε από καιρού εις καιρόν μίαν θεραπείαν δια των καταποτίων Πινκ. Διότι και αν ακόμη κάμετε τα πάντα εν μέτρω, αι καθημεριναί εν τούτοις φροντίδες μοιραίως επιφέρουν αλλοίωσιν του αίματος και εξασθένησιν του νευρικού συστήματος.

Η ενέργεια των καταποτίων Πινκ αποσοβεί τας συνεπείας ταύτας, τας τόσον ολεθρίας δια τον οργανισμόν. Τα καταπότια Πινκ τονώνουσι και αναγεννώσι το αίμα, ζωογονούσι τας λειτουργίας, επαναφέρουσι την δύναμιν του νευρικού συστήματος εκ του οποίου – ας μη λησμονώμεν – εξαρτώνται η καλή και η κανονική λειτουργία όλων των οργάνων.

ΤΑ καταπότια Πινκ είναι αξιοθαύμαστον φάρμακον, διότι δίδει τα καλύτερα αποτελέσματα κατά των παθήσεων των προερχομένων εκ της πτωχείας του αίματος και της εξασθενήσεως του νευρικού συστήματος. Τα καταπότια Πινκ πωλούνται εις τα φαρμακεία Γ.Χ. Κουτραφούρη και υιού και Ν. Μοσχούτη προς δρχ. 18 το κυτίον.