Αρχές καλοκαιριού η ολοκλήρωση των αναπλάσεων στο σύμπλεγμα των οδών γύρω από την Κολοκοτρώνη

Αρχές καλοκαιριού η ολοκλήρωση των αναπλάσεων στο σύμπλεγμα των οδών γύρω από την Κολοκοτρώνη

Κορωνοϊός και κόστος υλικών “τραβάνε” το έργο…

Υπομονή μέχρι τις αρχές καλοκαιριού θα πρέπει να κάνουν οι επαγγελματίες, αλλά και οι πολίτες, για να ολοκληρωθεί το σύμπλεγμα των αναπλάσεων γύρω από την οδό Κολοκοτρώνη. Αυτό αποφάσισε χθες η Οικονομική Επιτροπή Καλαμάτας, έπειτα από αίτημα του αναδόχου.

Πορεία εκτέλεσης έργου
Μέχρι σήμερα έχουν εκτελεστεί οι παρακάτω εργασίες, σύμφωνα με την εισήγηση: Οι εργασίες τοποθέτησης των αγωγών ομβρίων στις οδούς Καπετάν Κρόμπα, Πολυβίου, Αναπλιώτη και Σφακτηρίας. Οι εργασίες αποξήλωσης, καθαίρεσης και εκσκαφών στις οδούς Καπετάν Κρόμπα (Νέδοντος έως Σφακτηρίας), Πολυβίου (Νέδοντος μέχρι Αριστομένους) και Σφακτηρίας. Οι εργασίες υποδομών ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών στις οδούς Καπετάν Κρόμπα (Νέδοντος έως Σφακτηρίας) Πολυβίου (Νέδοντος μέχρι Αριστομένους) και Σφακτηρίας. Οι χωματουργικές εργασίες επιχώσεων στις οδούς Καπ. Κρόμπα (Νέδοντος έως Σφακτηρίας), Πολυβίου (Νέδοντος μέχρι Αριστομένους) και Σφακτηρίας. Οι εργασίες κατασκευής κοιτοστρώσεων από σκυρόδεμα στις οδούς Καπετάν Κρόμπα (Νέδοντος έως Σφακτηρίας), Πολυβίου (Νέδοντος μέχρι Αριστομένους) και Σφακτηρίας.

Εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας
Η Υπηρεσία, έχοντας υπ’ όψιν μια σειρά από γεγονότα, όπως: «α) Το εμπρόθεσμο της υποβολής της αίτησης παράτασης εργασιών του αναδόχου, β) με το υπ’ αριθ. πρωτ. 33769/21.04.2021 έγγραφό της δόθηκε στον ανάδοχο αναβολή εκτέλεσης εργασιών κατά τη διάρκεια των εορτών του Πάσχα και επανέναρξη των εργασιών στις 10/05/2021, γ) οι καιρικές συνθήκες και συγκεκριμένα οι βροχοπτώσεις που επικρατούσαν κατά τους μήνες Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος και Ιανουάριος [σε σύνολο πενήντα πέντε (55) ημερών σύμφωνα με τα στοιχεία του μετεωρολογικού σταθμού Καλαμάτας] στην περιοχή έχουν προκαλέσει δυσκολίες, με αποτέλεσμα τη μη λειτουργία του εργοταξίου στις βροχερές μέρες, δ) η παρούσα εξέλιξη της πανδημίας έχει συνέπειες στα έργα τόσο στην εκτέλεση των εργασιών μέσω φαινομένων νόσησης του εργατοτεχνικού προσωπικού του αναδόχου όσο και στην προμήθεια των υλικών, με συνέπεια την εμφάνιση σημαντικών καθυστερήσεων στο έργο, ε) η κατακόρυφη αύξηση τιμών την τελευταία χρονική περίοδο στα προς χρήση υλικά των έργων δημιουργεί την ανάγκη στους αναδόχους των έργων αναζήτησης της βέλτιστης τεχνικοοικονομικής επιλογής για την προμήθεια των υλικών από την αγορά εργασίας, με αποτέλεσμα ως ένα βαθμό και την καθυστέρηση της τελικής προμήθειας αυτών», εισηγήθηκε τη χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας, κατά εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες, σύμφωνα το άρθρο 147 του Ν.4412/16, χωρίς υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας, ήτοι μέχρι 30/6/2022.