Ιδρύθηκε Τμήμα Προστασίας Ζώων στην Αστυνομία – Πολλά περιστατικά κακοποίησης ζώων δεν καταγγέλλονται

Ιδρύθηκε Τμήμα Προστασίας Ζώων στην Αστυνομία – Πολλά περιστατικά  κακοποίησης ζώων δεν καταγγέλλονται

Μόνο 27 καταγγέλθηκαν το 2021 στη Μεσσηνία

Τμήμα Προστασίας Ζώων ιδρύθηκε στην Ελληνική Αστυνομία με Προεδρικό Διάταγμα που εκδόθηκε τις προηγούμενες μέρες. Στόχος του είναι να συνεισφέρει τα μέγιστα στη μείωση των θλιβερών περιστατικών κακοποίησης και θανάτωσης ζώων που παρατηρούνται στη χώρα, ενώ ικανοποιεί ένα πάγιο αίτημα της φιλοζωικής κοινότητας.

Στο Προεδρικό Διάταγμα έχουν συμπεριληφθεί και διατάξεις που προβλέπουν την οργάνωση και λειτουργία της υπηρεσίας εκπαιδευτών και συνοδών αστυνομικών σκύλων.

Μεσσηνία

Η δημιουργία του Τμήματος κρίθηκε αναγκαία, μετά τα περιστατικά που καταγράφονται, ενώ και στη Μεσσηνία πολίτες απευθύνονται στις αστυνομικές υπηρεσίες για περιστατικά κακοποίησης ζώων, αν και ακόμα εκτιμάται ότι είναι μικρός ο αριθμός όσων καταγγέλλονται σε σύγκριση με αυτά που συμβαίνουν κανονικά.

Αυτό, δε, είναι εύκολο να διαπιστωθεί, αφού πλέον καθημερινά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπάρχουν δημοσιεύσεις για κακοποίηση ή εγκατάλειψη ζώων.

Πέρυσι όλο το χρόνο καταγράφηκαν 27 καταγγελίες για περιστατικά κακοποίησης ζώων και από την Αστυνομία το 2021 έγιναν 4 συλλήψεις.

Αντίστοιχα τους δύο πρώτους μήνες του 2022, Ιανουάριο και Φεβρουάριο, καταγγέλθηκαν έξι περιστατικά κακοποίησης και έγινε μία σύλληψη.

Αρμοδιότητες

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Προστασίας Ζώων είναι οι εξής:

-Παρακολούθηση των υποθέσεων παραμέλησης, ενεργητικής και παθητικής κακοποίησης και θανάτωσης ζώων.

-Καθοδήγηση, εποπτεία και  συντονισμός των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, αφενός, για την ουσιαστική και αποτελεσματική διαχείριση τέτοιων υποθέσεων και, αφετέρου, για την ορθή εφαρμογή του ισχύοντος νομικού πλαισίου.

-Προετοιμασία νομοθετικών ρυθμίσεων και συναφών διοικητικών πράξεων, σχεδιασμός προληπτικών μέτρων, εκπόνηση ειδικών επιχειρησιακών σχεδίων διαχείρισής τους και αξιολόγηση της αρτιότητας υλοποίησής τους, με παράλληλη αναπροσαρμογή αυτών, σε συντρέχουσα περίπτωση, προς το σκοπό αποτροπής εξωτερίκευσης των εν λόγω παραβατικών συμπεριφορών.

-Κατάρτιση και επεξεργασία προτυποποιημένων – κωδικοποιημένων σημαντικών αναφορών που αφορούν σε εγκλήματα κατά των ζώων για την ορθή αντιμετώπισή τους και τον καθορισμό ενιαίου τρόπου καταγραφής των ουσιωδών στοιχείων των περιστατικών από τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες.

-Συλλογή, τακτική τήρηση και περαιτέρω επεξεργασία και αξιοποίηση στατιστικών στοιχείων για κάθε περιστατικό κακοποίησης ζώων, καθώς και στοιχείων αναφορών – υποθέσεων ποινικών εξελίξεων, ιδιαίτερης βαρύτητας.

-Μελέτη των μέτρων πρόληψης και καταστολής, αλλά και των επιστημονικών και τεχνικών μεθόδων που εφαρμόζονται τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και διεθνές επίπεδο, επεξεργασία αυτών και τυχόν αξιοποίηση – ενσωμάτωσή τους στην εφαρμοζόμενη στρατηγική – πολιτική διαχείρισης.

-Εισήγηση, εκπόνηση και υλοποίηση προγραμμάτων ηλεκτρονικής (on line) ή διά ζώσης εκπαίδευσης και διαρκούς επιμόρφωσης του προσωπικού που χειρίζεται υποθέσεις του προρρηθέντος χαρακτήρα μέσω σεμιναρίων, ημερίδων κ.ά., σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων/Α.Ε.Α. ή και συναρμόδιους Φορείς και Αρχές σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο,

-Ανάπτυξη δράσεων και πρωτοβουλιών για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των εν λόγω αδικοπραξιών, αλλά και προστασίας, αντίστοιχα, των ζώων, την ενίσχυση της συνεργασίας με τις υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας και τη δημιουργία δικτύου συνεχούς και αμφίδρομης επικοινωνίας με αυτές, αλλά και τους λοιπούς συναρμόδιους φορείς.

-Συνεργασία με όλες τις συναρμόδιες Αρχές και Υπηρεσίες, καθώς και λοιπούς κρατικούς και μη φορείς, με σκοπό τον, από κοινού, όπου αυτό απαιτείται, σχεδιασμό δράσεων, ανταλλαγή τεχνογνωσίας, εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών και

-Εκπροσώπηση της Ελληνικής Αστυνομίας σε διοργανώσεις, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, για το ζήτημα της προστασίας των ζώων.

Της Βίκυς Βετουλάκη