Περαιτέρω ανάδειξη του ορεινού μονοπατιού Βελανιδιά – «Λαγού Χάνι» – Αλαγονία

Περαιτέρω ανάδειξη του ορεινού μονοπατιού  Βελανιδιά – «Λαγού Χάνι» – Αλαγονία

Εργασίες καθαρισμού και ανάδειξης του μονοπατιού από την Ιερά Μονή Βελανιδιάς μέχρι του «Λαγού Χάνι» και την Αλαγονία θα γίνουν έπειτα από ανάθεση εργασιών σε δασοπόνο από την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Προβλέπεται δε να γίνουν εργασίες καθαρισμού στο μονοπάτι σε μήκος 9.800 μέτρων, ενώ έχει προβλεφθεί προϋπολογισμός 24.304 ευρώ.

Μονοπάτι δίπλα στον Νέδοντα
Η Πελοπόννησος διαθέτει πληθώρα πεζοπορικών διαδρομών, οι οποίες διατρέχουν ορεινούς προορισμούς και οδηγούν σε σημαντικές θέσεις αρχαιολογικές, πολιτιστικές, τουριστικές, οικολογικές κ.λπ.

Προσπάθεια της Περιφέρειας είναι η ανάδειξη των διαδρομών αυτών, οι οποίες στις περισσότερες περιπτώσεις αποτελούσαν κατά το παρελθόν σημαντικούς δρόμους επικοινωνίας οικισμών και μεταφοράς αγαθών και θα μπορούσαν τώρα να αποτελέσουν πυρήνα προσέλκυσης επισκεπτών, με άμεσο αποτέλεσμα την αναβάθμιση και βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων των περιοχών παρέμβασης.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η ανάδειξη της συγκεκριμένης διαδρομής, η οποία ξεκινά από την Ιερά Μονή Βελανιδιάς, φτάνει στη θέση Λαγού Χάνι, πριν από το χωριό της Νέδουσας και συνεχίζει μέσα από το εντυπωσιακό πεντάτοξο πέτρινο γεφύρι Πολυκάρπου προς την Κοινότητα Αλαγονίας.

Το μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής του μονοπατιού είναι παράλληλο με την κοίτη του ποταμού Νέδοντα, ενώ το σύνολό του βρίσκεται εντός ορίων του Δήμου Καλαμάτας.

Ήπιες παρεμβάσεις
Βασικός σκοπός της παρέμβασης είναι η προστασία,  αξιοποίηση, ανάδειξη και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των πολιτών, στο πλαίσιο πρόληψης και προστασίας των φυσικών οικοσυστημάτων.

Το συγκεκριμένο μονοπάτι είχε αναδειχθεί κατά το παρελθόν μέσω εργασιών μικρής κλίμακας, οι οποίες παρείχαν στους πεζοπόρους τις αναγκαίες διευκολύνσεις.

Ωστόσο, με την αξιοποίηση του μονοπατιού τώρα, ως μια ασφαλή περιπατητική διαδρομή, δίνεται η δυνατότητα προσέλκυσης και διευκόλυνσης της πρόσβασης του κοινού που αναζητά την αναψυχή κοντά στη φύση.

Το μονοπάτι διαθέτει ικανές θέσεις θέας και πυκνή βλάστηση που μπορούν να προσελκύσουν το κοινό, δημιουργώντας και τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την οικοτουριστική ανάπτυξη της περιοχής.

Οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν είναι ήπιας μορφής, απόλυτα προσαρμοσμένες στο περιβάλλον, χωρίς να δημιουργούν αρνητικές επιδράσεις.

Θα γίνει καθαρισμός της βλάστησης και μόρφωση του καταστρώματος του υφιστάμενου μονοπατιού, σε μήκος περίπου 9.800 μέτρων, κατά θέσεις και κατά μήκος.

Ο καθαρισμός του καταστρώματος του μονοπατιού θα πραγματοποιηθεί σε πλάτος περίπου 1,00 μ. έως 1,50 μ. και περιλαμβάνει την απομάκρυνση της βλάστησης από το κατάστρωμα, καθώς και την κλάδευση των περιφερειακών δένδρων και θάμνων, εφόσον απαιτηθεί.

Της Βίκυς Βετουλάκη