«ΘΑΡΡΟΣ» 21 Φεβρουαρίου 1920: Ανακάλυψις πτώματος γυναικός εντός φρεατίου

«ΘΑΡΡΟΣ» 21 Φεβρουαρίου 1920: Ανακάλυψις πτώματος  γυναικός εντός φρεατίου

Προ 45 ημερών απωλέσθη εκ του χωρίου Γοβριά η Σταυρούλα Χαρίτου ήτις παρ’ όλας τας ερεύνας της υπομοιραρχίας Πυλίας κατέστη αδύνατον να ανευρεθή. Χωρικοί προ ημερών, εκ του εν θέσει Μακρηά Λέκα του ορίου Δράγγας ευρισκόμενου φρέατος, ησθάνθησαν αναδιδομένην ανυπόφορον οσμήν. Πάραυτα ειδοποιήθη ο αστυνομικός σταθμάρχης Λογγάς, όστις προχθές μεταβάς επί τόπου μετά των προέδρων των κοινοτήτων Δράγγας και Λυκίσσης και πολλών άλλων χωρικών επεδόθη εις έρευναν εντός του φρέατος.

Εκεί υπό λίθους ογκώδεις και αφθονίαν χωμάτων ευρέθη το πτώμα της εξαφανισθείσης, ευρισκόμενον εν αποσυνθέσει, ανευρεθέν κατόπιν μεγάλων κόπων.

Τας προανακρίσεις ενήργησεν ο αστυνομικός σταθμάρχης όστις τηλεγραφικώς ειδοποίησε την υπομοιραρχίαν Πυλίας, ο διευθύνων την οποίαν μεταβαίνει εις τον τόπον του εγκλήματος προς συνέχειαν της προανακρίσεως και ανακάλυψιν των ενόχων. Το έγκλημα τούτο κρατεί εν συγκινήσει τους φιλησύχους κατοίκους των γύρω κοινοτήτων.

ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΟΥ ΔΡΑΓΓΑ
-Άγνωστοι οι δράσται
«ΘΑΡΡΟΣ» 11 Μαρτίου 1920
Η υπομοιραρχία Πυλίας ανέφερε χθες εις την ενταύθα Μοιραρχίαν ότι επί του προ δεκαπενθημέρου ανευρεθέντος πτώματος παρά την θέσιν Μακρηά – Λάκα, ενηργήθη νεκροψία υπό του ιατρού Κουτσουμάδη. Εξηκριβώθη ότι το πτώμα ανήκε εις την εκ Δράγγα Σταυρούλαν θυγατέρα Α. Χαρίτου, ότι δε πριν ή αύτη ριφθή εις το φρέαρ εστραγγαλίσθη. Ανακρίσεις δια την ανακάλυψιν των δραστών του στυγερού εγκλήματος ενεργεί ο Ειρηνοδίκης Πεταλιδίου, όστις κατ’ επανάληψιν μετέβη εις το μέρος ένθα το πτώμα ανευρέθη υπό των χωρικών.