Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ ο εκ Φίλια της Μεσσήνης Ιωάννης Χαντζόπουλος κατηγορούμενος επί αναιρέσει. Επίσης δυνάμει εντάλματος του εισηγητού Στρατοδικείου Αθηνών, συνελήφθη ο Αναστάσιος Νταβώνης κατηγορούμενος επί υπεξαιρέσει δημοσίων ειδών. Ακόμη, συνελήφθησαν οι Πέτρος Κούκουρας και Βασίλειος Καμπέρης κατηγορούμενοι επί λιπομαρτυρία, οίτινες θα σταλώσιν εις Ναύπλιον και ο Παναγιώτης Αθανασόπουλος εκ Βελίκας κατηγορούμενος επί φόνω.

-ΣYΝΕΠΕΙΑ αστυνομικής διατάξεως εφονεύθησαν τρεις χοίροι υπό αστυνομικών οργάνων, διότι περιεφέροντο ανά την άνω πλατείαν αδέσποτοι, κατηγγέλθησαν δ’ επιπροσθέτως και οι κάτοχοι αυτών.

-ΚΑΤΕΔΙΚΑΣΘΗΣΑΝ εις 48ωρον κράτησιν οι Δημήτριος Γεωργοβασίλης και Ευάγγελος Κατσαμπούρης, κατηγορούμενοι επί διαταράξει της κοινής ησυχίας.

-ΕΞΕΔΟΘΗ παρά της ενταύθα Δημαρχίας σχετικόν πιστοποιητικόν δια την ατελή εισαγωγήν μηχανημάτων νέου ψυγείου και παγοποιείου, όπερ πρόκειται εντός του μηνός να αρχίση κατασκευαζόμενον. Το νέον αυτό ψυγείον θα είναι παραγωγής 300 πλακών των 25 χιλιογράμμων ημερησίως και ψύξεως υγράς και ξηράς 1.200 κυβικών μέτρων.