Παράταση διαγωνισμού για τεχνικό σύμβουλο Βιολογικού Γαργαλιάνων

Παράταση διαγωνισμού για τεχνικό  σύμβουλο Βιολογικού Γαργαλιάνων

Καταψήφισε ο Αλευράς με ερωτήσεις και παρατηρήσεις

Απόφαση, κατά πλειοψηφία, στο θέμα «Παράταση της διαγωνιστικής διαδικασίας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το Υποέργο 5 της Πράξης “Δίκτυα Αποχέτευσης και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Δημοτικής Ενότητας Γαργαλιάνων” με τίτλο “Τεχνικός Σύμβουλος για το έργο: Δίκτυα Αποχέτευσης και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Δημοτικής Ενότητας Γαργαλιάνων” και ορισμός νέων καταληκτικών ημερομηνιών υποβολής και αποσφράγισης-αξιολόγησης προσφορών» έλαβε χθες σε έκτακτη συνεδρίασή της, μέσω τηλεδιάσκεψης, η Οικονομική Επιτροπή Τριφυλίας.

Στην απόφαση με ΑΔΑ: ΨΣΧΙΩΗΕ-8ΝΟ αναγράφεται πως ο πρόεδρος της Ο.Ε., αντιδήμαρχος Οικονομικών, Δημήτριος Στριμπάκος, είπε μεταξύ άλλων: «Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών του εν λόγω διαγωνισμού είχε ορισθεί η 29η /11/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00, ενώ ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είχε ορισθεί η 2α/12/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.

Με το από 22/11/2021 έγγραφό της η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τριφυλίας εισηγείται την παράταση της διαγωνιστικής διαδικασίας και τον ορισμό νέων καταληκτικών ημερομηνιών για την υποβολή και την αποσφράγιση – αξιολόγηση προσφορών, καθώς έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά (στις 16/11/ 2022) από συμμετέχοντα οικονομικό φορέα, μέσω του συστήματος, αίτημα με το οποίο ζητά κάποιες διευκρινίσεις επί της διακήρυξης, οι οποίες απαιτούν χρόνο για να απαντηθούν…». Έτσι, έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε. το σχετικό έγγραφο.

Παίρνοντας το λόγο, ο Παναγιώτης Αλευράς σημείωσε: «Θέτω υπόψη σας τις παρακάτω παρατηρήσεις για τη σημερινή συνεδρίαση: 1. Το έκτακτο δεν αιτιολογείται στην πρόσκληση. 2. Τι προέκυψε για να οδηγηθούμε στην παράταση της διαγωνιστικής διαδικασίας; 3. Η Τεχνική Υπηρεσία στο έγγραφό της επικαλείται (;!) “…ζητήθηκαν πρόσθετες πληροφορίες από οικονομικούς φορείς οι οποίες απαιτούν χρόνο για να παρασχεθούν…”. Μάλιστα. 4. Γιατί το έγγραφο των οικονομικών φορέων δε συνοδεύει την σημερινή πρόσκληση και την εισήγηση; Να τεθεί υπόψη μας το σχετικό έγγραφο και να μας δοθούν εξηγήσεις από την Τεχνική Υπηρεσία. 5. Τι προσπαθείτε να δικαιολογήσετε, όταν η απόφασή μας υπάρχει από τις 17 Οκτωβρίου; Γιατί οι πληροφορίες δε δόθηκαν άμεσα, ώστε να μην οδηγηθούμε σε μία ακόμη καθυστέρηση; 6. Έχετε φροντίσει να πάρετε έγκριση παράτασης, από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή του ΥΜΕΠΕΡΑΑ, για ένα έργο το οποίο δεσμευτήκατε να ολοκληρώσετε έως 31/12/2023; και σεις δεν έχετε ξεκινήσει, δεν υλοποιείτε κανένα Υποέργο, ούτε έχετε μετά 3 1/2 χρόνια εξασφαλίσει την αναγκαία γη για την εκτέλεση του έργου; 7. Επισημαίνω πως οποιαδήποτε αλλαγή όρων της διακήρυξης σημαίνει ακύρωση της προηγούμενης απόφασης και του διαγωνισμού. Σημαίνει νέο διαγωνισμό. 8. Επισημαίνω, επίσης, πως οποιαδήποτε αλλαγή της διακήρυξης, χωρίς νέα απόφαση και νέο διαγωνισμό, σημαίνει αλλοίωση της διακήρυξης και σας εκθέτει σε παράβαση καθήκοντος. Παρακαλώ να έχω ουσιαστικές απαντήσεις στα παραπάνω. Σε διαφορετική περίπτωση, καταψηφίζω και ενίσταμαι για τη συνεδρίαση και απόφαση».

Τελικά, η Ο.Ε. με τις ψήφους των τεσσάρων αντιδημάρχων – μελών της αποφάσισε κατά πλειοψηφία ότι «εγκρίνει την παράταση της διαγωνιστικής διαδικασίας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το Υποέργο 5 της Πράξης “Δίκτυα Αποχέτευσης και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Δημοτικής Ενότητας Γαργαλιάνων” με τίτλο “Τεχνικός Σύμβουλος για το έργο: Δίκτυα Αποχέτευσης και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Δημοτικής Ενότητας Γαργαλιάνων”, για τους λόγους που αναφέρονται στο από 22/11/2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Τριφυλίας και ορίζει:

-νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών τη 19η/12/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00

-νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών την 21η/12ου/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ., μειοψηφούντος του κ. Αλευρά, ο οποίος ψήφισε κατά.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 305/2022».

Του Ηλία Γιαννόπουλου