Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΕΝ σχέσει προς την ίδρυσιν και λειτουργίαν του Βρεφοκομείου Καλαμών, το Υπουργείον Υγιεινής κ.λπ. απηύθυνε μακρόν έγγραφον προς την Δημοτικήν Αρχήν δια του οποίου γνωρίζει τα εξής: Ότι το χρηματικόν ποσόν το οποίον εισπράττεται εκ του επιβληθέντος φόρου των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων Καλαμών, ουδένα άλλον προορισμόν έχει ειμή την οικονομικήν αυτών ενίσχυσιν.

ΣΥΝΕΠΩΣ ο Δήμος Καλαμών έχει υποχρέωσιν απορρέουσαν από αυτό τούτο το πνεύμα του νομοθέτου του θεσπίσαντος την φορολογίαν, ίνα υποβοηθήση το έργον της ιδιωτικής πρωτοβουλίας προς θεραπείαν των διαφόρων κοινωνικών αναγκών της πόλεως Καλαμών, ως επίσης να ενισχύση τα φιλανθρωπικά ιδρύματα εν οις και το Παπαδοπούλειον Βρεφοκομείον, του οποίου την λειτουργίαν ο Δήμος εθεώρησεν επείγουσαν και αναγκαίαν.

ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ, επομένως, ότι ο φόρος των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων δεν αποτελεί καθαρώς δημοτικόν έσοδον, έχει επιτακτικήν ο Δήμος υποχρέωσιν να ενισχύση το Βρεφοκομείον Καλαμών οιανδήποτε ονομασίαν και αν φέρη τούτο.

ΤΕΛΟΣ παρακαλείται η Δημοτική Αρχή να υποβάλη το ταχύτερον πίνακα των αναγκαιουσών κλινών και φαρμάκων ίνα αποσταλώσι παρά του υπουργείου, καθώς και πίνακα των επιχορηγουμένων εκ του ως άνω φόρου αγαθοεργών ιδρυμάτων.