Έκπτωτη η «ΚΑΣΤΑΤ Τεχνική» από το έργο Αβραμιού – Μεσσήνη – Αριστομένη

Έκπτωτη η «ΚΑΣΤΑΤ Τεχνική» από το έργο Αβραμιού – Μεσσήνη – Αριστομένη

Έκπτωτη κηρύχτηκε με απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας η εταιρεία «ΚΑΣΤΑΤ Τεχνική» από το έργο «Συντήρηση οδικής ασφάλειας-αποκατάσταση κατολισθήσεων στην 8η επαρχιακή οδό (τμήμα Αβραμιού – Μεσσήνη – Αριστομένη)», προϋπολογισμού 500.000 ευρώ.

Μάλιστα, η υπηρεσία προχώρησε και σε κατάπτωση των ποινικών ρητρών λόγω υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Έκπτωση εργολάβου
Η σύμβαση του έργου είχε υπογραφεί τον Ιούλιο του 2020 με το ποσό των 209.949,81 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Η αρχική συμβατική προθεσμία περαίωσης ήταν 10 μήνες και η συνολική προθεσμία του έργου, μετά τη χορήγηση παρατάσεων, έφτασε τις 677 ημέρες, με έναρξη την 23η/7/2020 και πέρας την 31η-5-2022.

Στις 27 Μαΐου 2022 η υπηρεσία κήρυξε έκπτωτο τον ανάδοχο, ο οποίος λίγες ημέρες μετά προχώρησε σε ένσταση κατά της απόφασης έκπτωσης.

Στις 3 Οκτωβρίου με απόφασή του ο συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου απέρριψε την ένσταση της εταιρείας «ΚΑΣΤΑΤ Τεχνική».

Στις 31 Οκτωβρίου η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων κάλεσε εγγράφως τον ανάδοχο να υποβάλλει τελική επιμέτρηση των εκτελεσμένων εργασιών του έργου μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης και τον ενημέρωσε ότι θα προχωρήσει στην κατάπτωση του συνόλου των ποινικών ρητρών λόγω υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας.

Ποινικές ρήτρες
Με νεότερη απόφασή της η υπηρεσία προχώρησε στην κατάπτωση υπέρ του κυρίου του έργου, δηλαδή της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, των ποινικών ρητρών του έργου, συνολικού ποσού 5.690,64 ευρώ (προ ΦΠΑ), λόγω υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης.

Κατά της απόφασης αυτής η εταιρεία μπορεί να καταθέσει ένσταση, εντός προθεσμίας 15 ημερών από τη λήψη της, προς το συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Της Βίκυς Βετουλάκη