Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΜΕ αληθινήν λύπην ηκούσθη η εντεύθεν δια Κέρκυραν μετάθεσις του πρωτοδίκου Αγγέλου Πετροπούλου. Κατά την ενταύθα επί έτη υπηρεσίαν του ο έγκριτος δικαστικός, ανώτερος ασφαλώς ως άνθρωπος, κατόρθωσε να εφελκύση την αμέριστον συμπάθειαν και βαθείαν εκτίμησιν, άτεγκτος ως δικαστής, κοινωνικός, συμπαθής, μορφωμένος, με γνώσιν του κόσμου, υπήρξεν ένα φαινόμενον, διότι ουδέποτε τον έθιξεν η αυστηρά και πολλάκις άδικος καλαματιανή κριτική.

Το «Θάρρος» λυπείται εξαιρετικά δια την τιμητικήν μετάθεσιν του Πετροπούλου, διότι ήθελεν ο έγκριτος δικαστής να παραμείνη εδώ. Αφού δε η τοπικιστική επιθυμία της εφημερίδος ουδένα δύναται να παίξη ρόλον, εύχεται εις αυτόν ανάλογον προς τον χαρακτήρα του και την αξίαν του αναγνώρισιν από μέρους του κράτους.

-ΠΡΟΧΘΕΣ το απόγευμα συνελήφθησαν υπό των οργάνων του πρώτου αστυνομικού τμήματος όπισθεν του Νεκροταφείου οι Ιω. Δ. Φουρκιώτης ετών 14, Δημ. Σ. Σπηλιώτης ετών 19 κουρεύς, Χ. Π. Κακαλέτρης ετών 19 εργάτης, Δημ. Κ. Δημόπουλος ετών 19 ελαιοχρωματιστής και Χρ. Γ. Σπηλιώτης ετών 23 εργάτης, εντός μικρού σπηλαίου εντός του κτήματος Λύρα πίνοντες χασίς.

Μετά των ανωτέρω ευρίσκετο και η ελευθερίων ηθών νεανίς Ευσταθία θυγάτηρ Κ. Κωνσταντοπούλου. Άπαντες παρεπέμφθησαν εις τον Εισαγγελέα.

-ΕΙΣ το χωρίον Ψάρι ο Γρ. Ν. Κούκης δια προηγουμένας αφορμάς και κατόπιν έριδος ετραυμάτισε δια μαχαίρας εις κοιλίαν τον Δημ. Χ. Κούκην.

-ΕΙΣ το χωρίον Γριζόκαμπος της Μεθώνης ο Παναγιώτης Δ. Τσώνης δια λόγους κτηματικής διαφοράς απεπειράθη να φονεύση τον συγχώριόν του Χρ. Ηλ. Τσώνην.