Επιδοτούμενο πρόγραμμα 415 ωρών του ΓΕΩΤΕΕ για γεωτεχνικούς

Επιδοτούμενο πρόγραμμα 415  ωρών του ΓΕΩΤΕΕ για γεωτεχνικούς

Επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης γεωτεχνικής κατεύθυνσης υλοποιεί το ΓΕΩΤΕΕ για άνεργους γεωτεχνικούς 18 έως 29 ετών, σε δυναμικούς τομείς του αναπτυξιακού μοντέλου της οικονομίας.

Ειδικότερα, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος υλοποιεί το πρόγραμμα «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις για την ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων άνεργων πτυχιούχων νέων έως 29 ετών, σε δυναμικούς τομείς του αναπτυξιακού μοντέλου της Οικονομίας».

Κατάρτιση και πιστοποίηση
Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης συμβουλευτικής, θεωρητικής κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων 1.840 άνεργων πτυχιούχων από σχολές και τμήματα γεωτεχνικής κατεύθυνσης, όπως γεωπόνοι, δασολόγοι, γεωλόγοι και συναφείς γεωτεχνικές ειδικότητες, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσθετες γνώσεις, βασικές και ειδικές επαγγελματικές δεξιότητες σε αντικείμενα που σχετίζονται με τον κλάδο τους και παρουσιάζουν σημαντική προοπτική ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία στο σύνολό της, για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων (σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024) που θα ενισχύσουν ουσιωδώς τη δυνατότητα για την απασχόλησή τους.

Αντικείμενα κατάρτισης
Η διάρκεια της κατάρτισης είναι 415 ώρες θεωρητικής και η συμμετοχή των ωφελούμενων σε όλες τις επιμέρους ενέργειες του Έργου είναι υποχρεωτική.

Το εκπαιδευτικό επίδομα για όλες τις ώρες κατάρτισης είναι 2.075 ευρώ.

Τα εξειδικευμένα αντικείμενα κατάρτισης που μπορεί να επιλέξει ο κάθε ωφελούμενος είναι:

-Περιβαλλοντική διαχείριση-περιβαλλοντική αδειοδότηση

-Φυσικές καταστροφές, πρόληψη, διαχείριση, αποκατάσταση-χρήση νέων τεχνολογιών

-Εφαρμογές γεωπληροφορικής στον πρωτογενή τομέα, αξιοποίηση σύγχρονων εφαρμογών, τεχνολογίας και λογισμικών

-Τεχνολογία και εργαλεία γεωργίας ακριβείας

-Κυκλική οικονομία και πρωτογενής τομέας. Προσαρμογές στη διαχείριση των Οικοσυστημάτων και των προστατευόμενων περιοχών στις διαδικασίες μετάβασης

-Τήρηση περιβαλλοντικών όρων σε έργα και δραστηριότητες – μελέτες διαχείριση και ασφάλεια ποιότητας τροφίμων

-Χρήση νέων τεχνολογιών στην ορθή διαχείριση των εισροών στην γεωργία

-Τυποποίηση, συσκευασία και ποιοτικός έλεγχος στον κλάδο των υδατοκαλλιεργειών

-Διαχείριση και επεξεργασία αγροτικών και ζωικών αποβλήτων

-Κτηνιατρικός έλεγχος στις εγκαταστάσεις τροφίμων (καν 625/2017) προστασία των ζώων από την εκτροφή έως το σφαγείο.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την αίτησή τους  ηλεκτρονικά με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία θα αναρτηθούν ψηφιακά.

Η αίτηση και αναλυτικότερες πληροφορίες βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://geotee-apko7.gr .

Της Βίκυς Βετουλάκη