Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΑΠΟ της 2ας μεταμεσημβρινής ώρας της χθες οι κώδωνες του Μητροπολιτικού Ναού ηχούντες χαρμοσύνως μετά των ριπτομένων εκ του Φρουρίου κανονιοβολισμών ανήγγειλον την έναρξιν της μεγάλης παμμεσσηνιακής εορτής. 

Από της στιγμής ταύτης άρχεται και η προσέλευσις των πιστών πάσης τάξεως και ηλικίας εις τον Ναόν, ο οποίος βαθμιαίως πληρούται μέχρι ασφυξίας.

ΤΗΝ 6ην απογευματινήν ώραν άρχεται ο μέγας εσπερινός χοροστατούντος του Σου Μητροπολίτου Μελετίου και των Ιερέων και διακόνων της πόλεως. Την νύκτα εγένετο η παννυχίς. Πολύς κόσμος, ιδιαίτερα δε γυναικείος, παρακολουθεί  ευλαβώς τας ψαλλομένας υπό των ιερέων δεήσεις προς την Θεομήτορα.

ΤΟ επίσημον της ημέρας αγγέλλεται δια των ριπτομένων εκ του Φρουρίου κανονιοβολισμών και της Φιλαρμονικής της πόλεως, η οποία περιερχομένη τας κυριωτέρας της πόλεως οδούς θα παιανίζη διάφορα εμβατήρια.

ΤΗΣ θείας Ιεροτελεστίας θα χοροστατήση ο Σος Μητροπολίτης μετά το πέρας της οποίας θα επακολουθήση κατά την συνήθη διάταξιν η περιφορά της Αγίας Εικόνος, η οποία θα επαναχθή εις τον Ναόν την 1ην μεταμεσημβρινήν περίπου ώραν.