Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΜΕΤΑ πάσης μεγαλοπρεπείας και επισημότητος θα εορτασθή αύριον η εθνική εορτή της 25ης Μαρτίου εις την πόλιν μας.

ΚΑΤΑ το εκδοθέν υπό της Δημοτικής Αρχής επίσημον του εορτασμού της εθνικής ημών εορτής πρόγραμμα η επίσημος δοξολογία θα τελεσθή εν τω Μητροπολιτικώ Ναώ της Υπαπαντής μετά την Θείαν Λειτουργίαν χοροστατούντος του Σου Μητροπολίτου Μελετίου.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ να παραστώσιν άπασαι αι πολιτικαί και στρατιωτικαί Αρχαί της πόλεως, οι Σύλλογοι, τα Σωματεία, οι διευθυνταί των Τραπεζών και οι εκ των πολιτών ευαρεστούμενοι.

ΜΕΤΑ το πέρας της δοξολογίας οι επίσημοι θα κατευθυνθώσιν εις το Δημαρχείον, όπου θα προσφερθώσι διάφορα αναψυκτικά και γλυκίσματα. Το εσπέρας θα φωταγωγηθώσι το Δημαρχείον, τα δημόσια γραφεία, αι Τράπεζαι και πολλά των ιδιωτικών καταστημάτων, θα καώσι δε διάφορα πυροτεχνήματα προμηθευθέντα υπό της Δημοτικής Αρχής.

ΕΠΙΣΗΣ θα οργανωθή λαμπαδηφορία εις ην θα συμμετάσχουν άπαντα τα σχολεία της πόλεως, η διαθέσιμος δύναμις της ενταύθα φρουράς, το εθνικόν ορφανοτροφείον, οι πρόσκοποι και πάντες οι πολίται. Η συγκέντρωσις θα γίνη εις την πλατείαν Υπαπαντής την 6ην μ.μ. οπόθεν ηγουμένης της φιλαρμονικής άπαντα τα ανωτέρω σχολεία κ.λπ. θα διέλθουν της πλατείας της 23ης Μαρτίου και θα προχωρήσουν δια της οδού Αριστομένους εις την πλατείαν Τζανή, όπου θα καώσι διάφορα πυροτεχνήματα.