Οι χώρες της ευρωζώνης θα προσπαθήσουν να περιορίσουν τα μέτρα ενεργειακής στήριξης

Οι χώρες της ευρωζώνης θα προσπαθήσουν να περιορίσουν τα μέτρα ενεργειακής στήριξης

«Ελλείψει νέων κραδασμών στις τιμές της ενέργειας στην ευρωζώνη, θα προσπαθήσουμε να περιορίσουμε τα μέτρα ενεργειακής στήριξης, χρησιμοποιώντας τις σχετικές εξοικονομήσεις για τη μείωση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων, το συντομότερο δυνατό το 2023 και το 2024», επισημαίνουν στη δήλωση του Eurogroup, οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης. 

Ενόψει της προετοιμασίας των εθνικών προϋπολογισμών του επόμενου έτους, το Eurogroup συμφώνησε ότι οι χώρες της ευρωζώνης θα πρέπει να ακολουθήσουν ένα πιο περιοριστικό δημοσιονομικό προσανατολισμό για το 2024, ιδίως μέσω της σταδιακής κατάργησης των μέτρων ενεργειακής στήριξης.

Συγκεκριμένα, ολόκληρη η δήλωση του Eurogroup έχει ως εξής:

«Η οικονομία της ζώνης του ευρώ έχει αποδείξει την ανθεκτικότητά της, ανακάμπτοντας σημαντικά από δύο διαδοχικές και σημαντικές εξωγενείς κρίσεις που προέρχονται από την πανδημία Covid-19 και τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Η ανάπτυξη το 2022 ήταν καλύτερη από το αναμενόμενο, υποστηριζόμενη από μια ταχεία, ισχυρή και συντονισμένη απάντηση πολιτικής σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ, αντανακλώντας τις συζητήσεις στο Eurogroup. Μετά την επιβράδυνση φέτος, η ανάπτυξη το 2024 αναμένεται να βελτιωθεί καθώς οι πληθωριστικές πιέσεις υποχωρούν. Ωστόσο, ενώ η αβεβαιότητα γύρω από τις οικονομικές προοπτικές έχει μειωθεί, παραμένει αυξημένη και οι κίνδυνοι σταθμίζονται σε μεγάλο βαθμό προς τα κάτω. Οι αγορές εργασίας της ζώνης του ευρώ -μια πηγή ισχύος μέχρι σήμερα- πρόκειται να συνεχίσουν να παρουσιάζουν χαμηλή ανεργία και υψηλά ποσοστά δραστηριότητας. Παρά τη μείωση, ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ παραμένει βασική ανησυχία, εμφανίζοντας αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών. Ο βασικός πληθωρισμός μειώνεται σταδιακά, με τον πυρήνα του να είναι πιο επίμονος. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε βασικούς καθοριστικούς παράγοντες, ιδιαίτερα τα περιθώρια και τις μισθολογικές εξελίξεις. Είναι σημαντικό ο πληθωρισμός να μειωθεί περαιτέρω και οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό να παραμείνουν καλά σταθεροποιημένες. Το Eurogroup εξακολουθεί να ανησυχεί για τον αντίκτυπο του πληθωρισμού στην οικονομία της ζώνης του ευρώ και τις συνέπειές του για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις μας.

Την περίοδο 2020-2022 ο δημοσιονομικός προσανατολισμός στη ζώνη του ευρώ ήταν επεκτατικός για την αντιμετώπιση των εξωτερικών κραδασμών και την προστασία των ευάλωτων κοινωνιών μας. Ταυτόχρονα, αυτές οι πολιτικές έχουν επιβαρύνει επιπλέον τα δημόσια οικονομικά. Ενώ η εξυγίανση έχει ήδη ξεκινήσει, η επίδραση του επίμονου πληθωρισμού και του υψηλότερου κόστους δανεισμού θα πρέπει να αντιμετωπιστεί για τη μείωση των δεικτών ελλείμματος και χρέους με την πάροδο του χρόνου.

Υπό το πρίσμα αυτό, δικαιολογείται μια στρατηγική αποφασιστικής, σταδιακής και ρεαλιστικής δημοσιονομικής εξυγίανσης, για την ενίσχυση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας, για την ανοικοδόμηση δημοσιονομικών αποθεμάτων ασφαλείας, για την επίτευξη υψηλότερης βιώσιμης ανάπτυξης, για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ζώνης του ευρώ στις μελλοντικές προκλήσεις. Ταυτόχρονα, η εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων καθώς και η διασφάλιση και η αύξηση των επενδύσεων, τόσο μέσω δημόσιων όσο και ιδιωτικών πηγών και μέσω της Διευκόλυνσης Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) και άλλων μηχανισμών της ΕΕ, παραμένει βασικός στόχος, ιδίως για τις κοινές προτεραιότητες όπως η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση και οι αμυντικές δυνατότητες.

Στις 16 Ιουνίου, το Συμβούλιο συμφώνησε σε ειδικές για κάθε χώρα δημοσιονομικές συστάσεις για το 2023 και το 2024, οι οποίες περιλαμβάνουν συστάσεις για διαφοροποιημένη δημοσιονομική προσπάθεια. Ελλείψει ανανεωμένων κραδασμών στις τιμές της ενέργειας, στη ζώνη του ευρώ θα προσπαθήσουμε να περιορίσουμε τα μέτρα ενεργειακής στήριξης, χρησιμοποιώντας τις σχετικές εξοικονομήσεις για τη μείωση των κρατικών ελλειμμάτων, το συντομότερο δυνατό το 2023 και το 2024. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Επιτροπής, για τα περισσότερα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ, αυτό αναμένεται να είναι αρκετό για την υλοποίηση των δημοσιονομικών συστάσεων. Σύμφωνα με προηγούμενες δηλώσεις του Eurogroup, θα αποφύγουμε μόνιμα μέτρα αύξησης του ελλείμματος για να διευκολύνουμε τη διαρκή μείωση του ελλείμματος και του χρέους. Θα επιτύχουμε τον απαραίτητο συνολικό περιοριστικό δημοσιονομικό προσανατολισμό στη ζώνη του ευρώ για το 2024, με την εφαρμογή των δημοσιονομικών συστάσεων από όλα τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ.

Το Eurogroup θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις οικονομικές και δημοσιονομικές εξελίξεις τακτικά και θα προσαρμόζει τις συμβουλές πολιτικής όπως απαιτείται, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμογής τους στις οικονομικές συνθήκες. Σημαντικό στοιχείο του συντονισμού των πολιτικών είναι το αναθεωρημένο πλαίσιο δημοσιονομικής διακυβέρνησης, όπου προχωρούν οι εργασίες με σκοπό την ολοκλήρωση του νομοθετικού έργου το 2023. Στο πλαίσιο αυτό, το Eurogroup θα επανεξετάσει τις δημοσιονομικές πολιτικές των μελών της ζώνης του ευρώ τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με την Επιτροπή γνωμοδοτήσεις σχετικά με τα σχέδια προϋπολογισμού για το 2024.»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ