Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για τη λιμνοδεξαμενή Τρίκορφου

Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για τη λιμνοδεξαμενή Τρίκορφου

Τους περιβαλλοντικούς όρους για τη σύνταξη των υπολειπόμενων απαιτούμενων μελετών όσον αφορά στην κατασκευή της λιμνοδεξαμενής Τρίκορφου υπέγραψε ο  γενικός διευθυντής Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

Φορέας του έργου είναι η Περιφέρεια Πελοποννήσου και με την κατασκευή της λιμνοδεξαμενής θα καλυφθούν οι ανάγκες άρδευσης εκτάσεων στις οποίες καλλιεργείται κυρίως βρώσιμη ελιά, καθώς και για την κάλυψη των αναγκών πυρόσβεσης της περιοχής. 

Αντιπλημμυρική προστασία
Με τη λειτουργία του έργου αναμένεται σημαντική βελτίωση του Υπόγειου Υδατικού Συστήματος της περιοχής Πάμισου, το οποίο βρίσκεται σε κακή ποσοτική κατάσταση λόγω της υπεράντλησης για αρδευτικούς σκοπούς. 

Επιπλέον, το έργο θα συμβάλλει στην αντιπλημμυρική προστασία της κατάντη περιοχής που είναι χαρακτηρισμένη με βάση το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας ως Ζώνη Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ), με τον έλεγχο της επιφανειακής απορροής του εν λόγω υδατορέματος.

Αυτό θα μπορούσε να συμβεί με τη λήψη μέρους της πλημμυρικής παροχής του υδατορέματος και να οδηγηθεί στην λιμνοδεξαμενή. 

Η λιμνοδεξαμενή θα καλύπτει συνολική επιφάνεια περίπου 12 στρ. και θα έχει ωφέλιμο όγκο 59.000m³.  

Έργα
Στον πυθμένα της λιμνοδεξαμενής θα εγκατασταθεί δίκτυο από διάτρητους σωλήνες στραγγιστηρίων δομημένου τοιχώματος διαμέτρου Φ200, μέσω των οποίων θα απομακρύνονται τα ύδατα που θα συλλέγονται στη γεωσυνθετική στρώση αποστράγγισης.  

Η υδροληψία της λιμνοδεξαμενής θα γίνει από το πλησίον ρέμα και υφιστάμενη βρύση που τροφοδοτείται από πηγές, η οποία βρίσκεται βορειοδυτικά της σε απόσταση περίπου 290 μ. Οι θέσεις υδροληψίας έχουν επιλεχθεί ώστε να εξασφαλιστεί η λειτουργία των αγωγών χωρίς την ανάγκη άντλησης. Ο δε αγωγός προσαγωγής από το ρέμα θα είναι συνολικού μήκους περίπου 540 μ., Φ700, ενώ ο αγωγός προσαγωγής από τη βρύση θα είναι συνολικού μήκους 290 μ., Φ200.  Σε τμήμα του ρέματος προβλέπεται έργο διευθέτησης σε μήκος περίπου 380 μ.  

Εκτός από τα έργα υδροληψίας από το ρέμα και τη βρύση, στο έργο της λιμνοδεξαμενής περιλαμβάνονται το φρεάτιο υδροληψίας στον πυθμένα της, η εκκένωση και απαγωγή στραγγιστηρίων και το έργο υπερχείλισης. 

Της Βίκυς Βετουλάκη

Φώτο αρχείου