Η Βιομηχανική Περιοχή Μελιγαλά έγινε Επιχειρηματικό Πάρκο

Η Βιομηχανική Περιοχή Μελιγαλά έγινε Επιχειρηματικό Πάρκο

Σε Επιχειρηματικό Πάρκο Τύπου Α1 μετατρέπεται η Βιομηχανική Περιοχή του Μελιγαλά, με απόφαση που υπέγραψε η υφυπουργός Ανάπτυξης Άννα Μάνη, σύμφωνα με την οποία η ΒΙ.ΠΕ. Καλαμάτας – Τμήμα Β΄ (Μελιγαλάς) υπάγεται στις διατάξεις του νέου ν. 4982/2022.

Η βιομηχανική ζώνη της Καλαμάτας καθορίσθηκε με κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών, Δημοσίων Έργων και Βιομηχανίας στις 30 Μαΐου του 1974 και τον Ιούλιο του 1980 με κοινή απόφαση των υπουργών Βιομηχανίας και Ενέργειας και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος καθορίσθηκε έκταση 2.400 στρεμμάτων για την ίδρυση, εγκατάσταση και εκμετάλλευση της Βιομηχανικής Περιοχής Καλαμάτας.

Το Μάρτιο του 2023 κατατέθηκε αίτημα της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. για την υπαγωγή της Βιομηχανικής Περιοχής Καλαμάτας – Τμήμα Β΄ (Μελιγαλάς) στις διατάξεις του ν.4982/2022.

Πλέον εντός του Επιχειρηματικού Πάρκου Καλαμάτας – Τμήμα Β΄ (Μελιγαλάς) Τύπου Α1 θα επιτρέπεται η εγκατάσταση και άσκηση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων που προβλέπονται από το νόμο.

Ως Εταιρεία Ανάπτυξης και Διαχείρισης του Επιχειρηματικού Πάρκου ορίζεται η ETBA ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε.

Το Επιχειρηματικό Πάρκο Καλαμάτας – Τμήμα Β΄ (Μελιγαλάς) Τύπου Α1 αναπτύσσεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Οιχαλίας.

Η έκταση του Επιχειρηματικού Πάρκου είναι σύμφωνη με το όριο της Βιομηχανικής Περιοχής Μελιγαλά, όπως αυτό έχει εγκριθεί από το 1974.

Το εμβαδόν της οριοθετημένης περιοχής του Επιχειρηματικού Πάρκου Καλαμάτας – Μελιγαλάς, Τύπου Α1, είναι 1.071.180,023 τ.μ.

Σύμφωνα με το νόμο, το «Επιχειρηματικό Πάρκο Τύπου Α1» πολεοδομείται, οργανώνεται και λειτουργεί ως χώρος υποδοχής δραστηριοτήτων κάθε κατηγορίας περιβαλλοντικής κατάταξης της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α’ 209).

Δραστηριότητες
Βάσει του νέου νόμου, στην κατηγορία που εντάσσεται το Επιχειρηματικό Πάρκο Μελιγαλά εγκαθίστανται και ασκούνται κάθε είδους επιχειρηματικές παραγωγικές δραστηριότητες του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα, με εξαίρεση τα εμπορικά κέντρα, όπως:

-Μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες, καθώς και μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών

-Δραστηριότητες εφοδιαστικής (logistics), κέντρα αποθήκευσης και διανομής, αποθήκες και συγκροτήματα αποθηκών, οι οποίες δεν αποτελούν τμήματα βιομηχανικών βιοτεχνικών εγκαταστάσεων, καθώς και εγκαταστάσεις συνδυασμένης μεταφοράς και εκθεσιακών κέντρων με δυνατότητα χονδρικής πώλησης εμπορευμάτων

-Ερευνητικά κέντρα και εργαστήρια που σχετίζονται με εφαρμοσμένη βιομηχανική, ενεργειακή, μεταλλευτική έρευνα, κέντρα τεχνολογικής υποστήριξης των επιχειρήσεων και των εργαζομένων, εργαστήρια παροχής υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας και ποιότητας, καθώς και εγκαταστάσεις που αξιοποιούν ή συνδέονται με τα αποτελέσματα των εργασιών των ερευνητικών κέντρων ή των εργαστηρίων, σχολές τεχνικής κατεύθυνσης και παραρτήματα πανεπιστημιακών ιδρυμάτων

-Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών

-Δραστηριότητες παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και φυσικό αέριο, αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας για έγχυση στο σύστημα ή στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας ή για κάλυψη ιδίων αναγκών, συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας, με τις συνοδευτικές υποδομές τους, όπως οι γραμμές μεταφοράς και διανομής και οι εγκαταστάσεις τροφοδοσίας με καύσιμα

-Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων

-Συνεργεία επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων

-Κέντρα δεδομένων και τεχνολογικής υποστήριξης επιχειρήσεων και λοιπές συνοδευτικές δραστηριότητες (Data Centres)

-Κάθε δραστηριότητα που περιλαμβάνεται στο άρθρο 5 περί μη οχλούσας βιομηχανίας βιοτεχνίας, στο άρθρο 6 περί οχλούσας βιομηχανίας βιοτεχνίας και στο άρθρο 7 περί χονδρεμπορίου του από 23.2/6.3.1987 π.δ. (Δ’ 166), καθώς και οι δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο άρθρο 8 περί παραγωγικών δραστηριοτήτων χαμηλής και μέσης όχλησης, στο άρθρο 9 περί χονδρεμπορίου, στο άρθρο 10 περί τεχνοπόλεων και τεχνολογικών πάρκων, στο άρθρο 11 περί παραγωγικών δραστηριοτήτων υψηλής όχλησης, στο άρθρο 12 περί εγκαταστάσεων Αστικών Υποδομών Κοινής Ωφέλειας και στο άρθρο 13 περί ειδικών χρήσεων, του π.δ. 59/2018 (Α’ 114)

-Δραστηριότητες αγροτοκτηνοτροφίας, καθώς και δραστηριότητες υποστηρικτικές ή υποβοηθητικές της λειτουργίας τους, εφόσον τα παραγόμενα προϊόντα τους τυγχάνουν επεξεργασίας από μεταποιητικές δραστηριότητες εντός του Επιχειρηματικού Πάρκου

-Δραστηριότητες υποστηρικτικές ή υποβοηθητικές της λειτουργίας των επιχειρήσεων του Επιχειρηματικού Πάρκου, καθώς και παραρτήματα, υποσταθμοί ή μονάδες δημοσίων υπηρεσιών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, κοινωφελών οργανισμών, υπηρεσιών υγείας, χρηματοπιστωτικών οργανισμών

-Εντός του Επιχειρηματικού Πάρκου επιτρέπονται σε κοινωφελείς χώρους εγκαταστάσεις που προορίζονται για την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων και των εργαζομένων, όπως εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων και συλλογής και μεταφόρτωσης στερεών απορριμμάτων, βοηθητικές εγκαταστάσεις των λειτουργιών ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτροφωτισμού, μεταφοράς και διανομής ενέργειας, εγκατάσταση κέντρων δεδομένων, πάρκο κεραιών ή μεμονωμένες κεραίες, κτήριο διοίκησης, πυροσβεστικός σταθμός, παιδικός σταθμός, κέντρο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, εκθετήριο προϊόντων, χώροι για διοργάνωση παρουσιάσεων ή συνεδρίων, χώροι για την ενδιαίτηση και σίτιση των εργαζομένων ή των εξωτερικών συνεργατών των επιχειρήσεων, χώροι ειδικά διαμορφωμένοι για επαγγελματική κατάρτιση των εργαζομένων και χώροι για ποιοτικό έλεγχο προϊόντων.

Της Βίκυς Βετουλάκη