Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

Ο επισκεφθείς την πόλιν μας προ τινός υπουργός της προνοίας κατόπιν των γενομένων προς αυτόν παραστάσεων της επιτροπής των προσφύγων περί της εγκαταλείψεως των ενταύθα προσφύγων, αντιληφθείς την κατάστασιν εκ της επιτοπίου επισκέψεώς του, παρήγγειλεν εις τον διευθυντήν της Νομαρχίας κ. Διδάχον να προβή εις πάσαν προκαταρκτικήν εργασίαν δια την ανέγερσιν οικημάτων και την απαλλοτρίωσιν των αναγκαιούντων χώρων.

ΚΑΤΟΠΙΝ τούτου πληροφορούμεθα ότι ενεστάλη ο μηχανικός Δημόπουλος, ίνα επισκεφθή τον συνοικισμόν Αγίου Ιωάννου προς καθορισμόν των καταλλήλων χώρων δια την ανώρυξιν δύο φρεάτων προς ύδρευσιν του συνοικισμού και κατασκευήν 200 οικιών δια την στέγασιν των προσφύγων, απαλλοτριουμένων συγχρόνως και άλλων εκτάσεων εις την συνοικίαν «Ράχες».

ΕΚΤΟΣ των 200 οικιών, αι οποίαι, ως ανωτέρω γράφομεν, θ’  ανεγερθώσι παρά τον συνοικισμόν Αγίου Ιωάννου, κρατεί σκέψις όπως ανεγερθώσι 400 ακόμη παρά την ανατολικήν πλευράν της Παραλίας, μερικαί δε μάλιστα εκ τούτων και διώροφοι, απαλλοτρουμένων συγχρόνως εκεί εκτάσεων.