Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΜΕΓΑΣ αναβρασμός και αγανάκτησις επικρατεί μεταξύ των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών του Α΄ Δημοτικού Σχολείου (ιδιοκτησία Παν. Κορφιωτάκη) εξ αφορμής επιδεικνυομένης αχαρακτηρίστου και ακατανοήτου αδιαφορίας των αρμοδίων ως προς την κατεδάφισιν του ετοιμόρροπου τούτου σχολείου το οποίον κατά την γνωμάτευσιν του μηχανικού Κούγια με την παραμικράν σεισμικήν δόνησιν ή άλλην τινά καιρικήν ανωμαλίαν θα κρημισθή.

ΠΟΛΛΟΙ πατέρες και κηδεμόνες των στεγαζομένων εις το ανωτέρω σχολείον μαθητών παρουσιασθέντες εις τα γραφεία μας, μας ανέφεραν τα εξής: Ο μηχανικός Κούγιας διαταχθείς όπως επισκεφθή το ανωτέρω σχολείον και εξετάση κατά πόσον τούτο είναι κατάλληλον προς στέγασιν μαθητών, εγνωμοδότησεν, ότι ο μεσημβρινός τοίχος της 6ης τάξεως (πρόσθετος αίθουσα του κτηρίου) ιδίως, καθώς και ολόκληρον το κτήριον, είναι ετοιμόρροπος και επιβάλλεται η άμεσος κατεδάφισις και εκκένωσίς του εντός το πολύ πέντε ημερών.

Ο Διευθυντής του σχολείου έθεσεν εις τον Επιθεωρητήν την γνωμοδότησιν του μηχανικού δια τα περαιτέρω. Παρήλθον όμως αρκεταί ημέραι από της γνωμοδοτήσεως και το κτήριον δεν εξεκκενώθη εισέτι, ούτε η Αστυνομική Αρχή εις γνώσιν της οποίας περιήλθε το γεγονός επενέβη. Οι πατέρες και κηδεμόνες των παίδων επιρρίπτουν την περισσοτέραν ευθύνην εις τον Επιθεωρητήν όστις ώφειλε να διατάξη την άμεσον εκκένωσιν.