Αυθαίρετα: Νομιμοποιήσεις τουριστικών επενδύσεων σε ρέματα

Αυθαίρετα: Νομιμοποιήσεις τουριστικών  επενδύσεων σε ρέματα

Σύμφωνα με νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος

Τη δυνατότητα νομιμοποίησης αυθαίρετων έργων που έχουν υλοποιήσει τουριστικές επιχειρήσεις σε κοίτη ρέματος θα προβλέπει ρύθμιση η οποία έχει περιληφθεί στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ). Αυτό, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε τη Δευτέρα ο υπουργός Θόδωρος Σκυλακάκης, αναμένεται να τεθεί σε διαβούλευση τις επόμενες ημέρες.

Παράλληλα, στο σχέδιο νόμου θα περιλαμβάνονται διατάξεις που θα δίνουν κίνητρα για να ξαναζωντανέψουν παλιά ξενοδοχεία και άλλα τουριστικά καταλύματα τα οποία είχαν λειτουργήσει για τουλάχιστον μια δεκαετία και έχουν εγκαταλειφθεί για περισσότερα από 15 χρόνια.

Σε κοίτη ρέματος

Ειδικότερα, ως προς τις αυθαιρεσίες σε κοίτη ρεύματος η νέα νομοθετική πρωτοβουλία του ΥΠΕΝ, σύμφωνα με το ΒΗΜΑ, θα προβλέπει ότι ο ιδιοκτήτης της τουριστικής επιχείρησης θα έχει περιθώριο ενός έτους προκειμένου να τεκμηριώσει στην Περιφέρεια την παροχετευτικότητα της ροής υδάτων στη νέα κοίτη.

Συγκεκριμένα, η νέα ρύθμιση θα αφορά στα μικρά υδατορέματα στην κοίτη των οποίων έχουν ανεγερθεί ή κατασκευασθεί τουριστικές εγκαταστάσεις ή συνοδά έργα τους, με οικοδομική άδεια ή άλλες διοικητικές πράξεις, οι οποίες είχαν εκδοθεί πριν από το νόμο 880/1979 που ρυθμίζει διάφορα πολεοδομικά θέματα. Επίσης, η ρύθμιση θα εξειδικεύει, έτι περαιτέρω, περιπτώσεις στα ρέματα των οποίων η κοίτη έχει αντικατασταθεί με ανοιχτή ή κλειστή διατομή, στην ίδια ή άλλη θέση.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για τη συνέχιση της λειτουργίας της δραστηριότητάς του, θα οφείλει εντός ενός έτους από την ψήφιση της νέας ρύθμισης να προσκομίζει στην αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας: οικοδομική άδεια ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο χρόνος κατασκευής της τουριστικής εγκαταστάσεως ή του συνοδού αυτής έργου, αεροφωτογραφίες συνοδευόμενες από έκθεση φωτοερμηνείας ή από άλλο δημόσιο έγγραφο, από την οποία να προκύπτει η παλαιά κοίτη του ρέματος και υδρολογική και υδραυλική μελέτη εγκεκριμένη από την οικεία Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, βάσει της οποίας να τεκμηριώνεται η παροχετευτικότητα της ροής των υδάτων από τη νέα κοίτη.

Σε περίπτωση που δεν τεκμηριώνεται, η μελέτη θα απορρίπτεται και ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα στη διαδικασία εκτέλεσης έργων διευθέτησης και αντιπλημμυρικής προστασίας.

Για την έκδοση αδειών δόμησης επεκτάσεων ή επισκευών των τουριστικών εγκαταστάσεων, ως οριογραμμή ρέματος θα λαμβάνεται εκείνη που θα προσδιορίζεται από την εγκεκριμένη υδραυλική μελέτη. Το τμήμα της κοίτης που δε θα περιλαμβάνεται εντός των ορίων του διευθετημένου ρέματος, είτε με εκτροπή του είτε με υποκατάστασή του με κλειστό ή ανοιχτό τεχνικό έργο στην ίδια ή διαφορετική θέση, θα προσμετράται στην αρτιότητα της ιδιοκτησίας.

Αμετάβλητο το σύνολο δόμησης

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η επαναλειτουργία των τουριστικών καταλυμάτων θα γίνεται σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς δόμησης και τις χρήσεις γης της περιοχής όπου βρίσκονται. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης για την περιοχή όπου βρίσκεται εγκατεστημένο το τουριστικό κατάλυμα, θα παρέχονται οι ακόλουθες δυνατότητες:

Να διατηρήσουν την αρχική τους χρήση, να εκσυγχρονίζονται, να επισκευάζονται ή να ανακατασκευάζονται για λόγους χρήσης, λειτουργικότητας, υγιεινής ή αισθητικής με βάση τα σύγχρονα τουριστικά και αρχιτεκτονικά πρότυπα. Σε κάθε περίπτωση δε θα επιτρέπονται αλλαγές στα υφιστάμενα κτηριακά περιγράμματα των τουριστικών υποδομών και τα έργα δε θα εκτείνονται στα κατεδαφισθέντα κτήρια ή σε τμήματά τους.

Να προβούν σε αναδιαμόρφωση ή ανακατανομή των χώρων τους, κύριας ή βοηθητικής χρήσης, με δυνατότητα νέων κατασκευών. Σε κάθε περίπτωση θα είναι δυνατή η κατασκευή νέων εγκαταστάσεων, όμως με παράλληλη καθαίρεση υφιστάμενων κατασκευών, ώστε το σύνολο της δόμησης να παραμένει αμετάβλητο. Ειδικά στις περιπτώσεις καταλυμάτων που βρίσκονται σε προστατευόμενες περιοχές και σε αρχαιολογικούς χώρους, η συγκεκριμένη δυνατότητα θα παρέχεται κατ’ εξαίρεση μόνο ύστερα από γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης ή του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου αντίστοιχα.

Να μεταβάλλουν, δίχως τροποποίηση της υφιστάμενης άδειας, τη χρήση των εγκαταστάσεών τους σε άλλη, ηπιότερη χρήση, όπως μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις, εστίαση, αναψυκτήρια ή κατοικία, εφόσον με τον τρόπο αυτό τεκμηριώνεται ότι ενισχύεται η περιβαλλοντική αναβάθμιση του ακινήτου και περιορίζεται η ένταση της υφιστάμενης χρήσης.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της επαναλειτουργίας των εγκαταλελειμμένων τουριστικών καταλυμάτων θα επιτρέπεται η υπαγωγή τους στην κατηγορία των Σύνθετων Τουριστικών Καταλυμάτων. Σε κάθε περίπτωση, οι διατάξεις για τον εκσυγχρονισμό, την ανακατασκευή και επαναλειτουργία τους δε θα ισχύουν για όσα καταλύματα βρίσκονται στο σύνολό τους σε οικότοπους προτεραιότητας, περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης, πυρήνες εθνικών δρυμών, εθνικά πάρκα ή υγροτόπους διεθνούς σημασίας.