ΕΣΠΑ: Στήριξη επενδύσεων σε μεταποίηση, εμπορία, ανάπτυξη αγροτικών προϊόντων

ΕΣΠΑ: Στήριξη επενδύσεων σε μεταποίηση,  εμπορία, ανάπτυξη αγροτικών προϊόντων

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ [και αναμένεται σύντομα η Προκήρυξη και η έναρξη υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης] από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η 1η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης προς ένταξη στην παρέμβαση Π3-73-2.3 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/ εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του «Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) της Ελλάδας 2023– 2027».

Στόχος του προγράμματος

Στόχος της Παρέμβασης Π3-73-2.3 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/ εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» είναι η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων, με στόχο την κάλυψη των αναγκών της χώρας σε μεταποιημένα ποιοτικά προϊόντα, αλλά και την αύξηση των δυνατοτήτων διείσδυσης στις διεθνείς αγορές, μέσω της αξιοποίησης της πρώτης ύλης της πρωτογενούς παραγωγής, της ενσωμάτωσης της καινοτομίας, της ανάπτυξης μεθόδων και διαδικασιών προστασίας του περιβάλλοντος που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής.

Καθοριστική σημασία για τη στήριξη των επενδύσεων έχει τόσο η διατήρηση όσο και η δημιουργία θέσεων εργασίας, συμβάλλοντας στην κοινωνική σταθερότητα και στην οικονομική ανάπτυξη τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο, καθώς και η προστασία της ανθρώπινης υγείας.

Προτεραιότητα, στην περίπτωση επιχορήγησης δίνεται, μεταξύ των άλλων, σε επιχειρήσεις μεταποίησης και τυποποίησης γεωργικών προϊόντων με σήμανση (Εθνικά και Ενωσιακά Πρότυπα), καθώς και σε επιχειρήσεις που μετέχουν σε σχήματα συμβολαιακής γεωργίας.

Περιοχή παρέμβασης

Ολόκληρη η χώρα.

Επιλέξιμοι δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι οι πολύ μικρές, οι μικρές και οι μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και οι μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο στη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων (ως πρώτη ύλη) και το τελικό προϊόν είναι γεωργικό. Είναι επιλέξιμη κάθε μορφή επιχείρησης που έχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας, με εξαίρεση τις επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας.

Επιλέξιμος προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός των αιτήσεων στήριξης δύναται να κυμαίνεται από 400.001 ευρώ μέχρι και 5.000.000 ευρώ.

Ένταση επιδότησης

•Περιφέρειες Ιονίου, Κρήτης και μικρά νησιά Αιγαίου: 65%

•Περιφέρειες Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: 50%

•Περιφέρεια Αττικής 40 %

Ίδια συμμετοχή

Η ιδιωτική συμμετοχή καλύπτεται από το δικαιούχο της αίτησης στήριξης με ίδια κεφάλαια ή/και τραπεζικό δανεισμό και καθορίζεται ως η διαφορά μεταξύ του συνολικού προϋπολογισμού της αίτησης στήριξης και της Δημόσιας Ενίσχυσης.

Επιλέξιμοι τομείς – Δράσεις

Στο πλαίσιο του προγράμματος [Παρέμβαση Π3-73-2.3]:

•ενισχύονται αιτήσεις στήριξης από δικαιούχους οι οποίοι μεταποιούν/επεξεργάζονται ως πρώτη ύλη προϊόντα (γεωργικά προϊόντα) του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παραγωγή τελικών προϊόντων που ανήκουν επίσης στο εν λόγω Παράρτημα Ι (γεωργικά προϊόντα).

Η πρώτη ύλη και τα τελικά προϊόντα δύναται να ανήκουν στους ακόλουθους τομείς:

• Κρέας (αιγοπρόβατα, βοοειδή, χοιρινά, πουλερικά, κουνέλια)

• Γάλα

• Αυγά

• Μέλι

• Ζωοτροφές

• Δημητριακά

• Ελαιούχα Προϊόντα

• Οπωροκηπευτικά

• Οίνος

• Ξύδι

• Άνθη

• Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά

• Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό

Οι δράσεις που προβλέπονται στους ανωτέρω τομείς αφορούν κυρίως σε ιδρύσεις, εκσυγχρονισμούς, επεκτάσεις, μετεγκαταστάσεις, μονάδων παραγωγής και αποθηκευτικών χώρων, συγχωνεύσεις μονάδων, μονάδες διαχείρισης υποπροϊόντων όπως θα εξειδικευθούν στο θεσμικό πλαίσιο ανάλογα με τον τομέα.

Ειδικότερα διευκρινίζεται ότι:

•οι μετεγκαταστάσεις και οι συγχωνεύσεις μονάδων συνοδεύονται απαραίτητα από εκσυγχρονισμό αυτών

•οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων δεν ενισχύονται

•οι ιδρύσεις σφαγείων αιγοπροβάτων, βοοειδών και χοιρινών δεν ενισχύονται με εξαίρεση τις νησιωτικές περιοχές στις οποίες δύναται να ενισχυθούν ιδρύσεις σφαγείων ετήσιας δυναμικότητας μέχρι 400 τόνους κρέατος

• οι ιδρύσεις σφαγείων πουλερικών δεν ενισχύονται με εξαίρεση τις ορεινές και τις νησιωτικές περιοχές χωρίς περιορισμό ετήσιας δυναμικότητας.

Κριτήρια επιλογής

Τα επενδυτικά σχέδια θα επιλέγονται στη βάση κριτηρίων επιλογής που θα στηρίζονται στις εξής αρχές και προτεραιότητες:

• Εγκατάσταση σε περιοχές που έχουν πληγεί από τις επιπτώσεις των φαινομένων που οφείλονται στην κλιματική αλλαγή όπως πλημμύρες και πυρκαγιές

• Χρήση καινοτομίας και νέων τεχνολογιών

• Επεξεργασία βιολογικών πρώτων υλών ή πρώτων υλών παραγόμενων με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον

• Παραγωγή προϊόντων ποιότητας ( όπως ΠΟΠ, ΠΓΕ)

• Προστασία του περιβάλλοντος, συμβολή στο μετριασμό και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (όπως εξοικονόμηση ενέργειας και χρήση ΑΠΕ)

• Εξοικονόμηση ύδατος

• Ωριμότητα επενδυτικού σχεδίου

• Εξωστρέφεια επιχείρησης

• Διατήρηση υφιστάμενων και αύξηση θέσεων απασχόλησης.

• Μέγεθος της επιχείρησης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1. ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ή ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: Η δαπάνη για την απόκτηση οικοπέδου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της αίτησης στήριξης.

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ: Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του οικοπέδου στο οποίο θα υλοποιηθεί η αίτηση στήριξης

3. ΚΤΗΡΙΑ: Κατασκευή νέων ή βελτίωση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών

4. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

• μηχανολογικού εξοπλισμού μεταποίησης, συσκευασίας και ψύξης

• εξοπλισμού εργαστηρίων ώστε να εξυπηρετείται η λειτουργία της μονάδας

• εξοπλισμού παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για τις ανάγκες της επιχείρησης όχι ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής παραγωγικής επένδυσης

• εξοπλισμού εξοικονόμησης ύδατος, όχι ως μεμονωμένη δράση, αλλά ως τμήμα της συνολικής παραγωγικής επένδυσης

• εξοπλισμού εξοικονόμησης ενέργειας όχι ως μεμονωμένη δράση, αλλά ως τμήμα της συνολικής παραγωγικής επένδυσης

• εξοπλισμού επεξεργασίας αποβλήτων όχι ως μεμονωμένη δράση, αλλά ως τμήμα της συνολικής παραγωγικής επένδυσης

• εξοπλισμού γραφείων και μηχανογράφησης, όπως προμήθεια τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών μηχανημάτων, φωτοτυπικών, συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροπροστασίας και πυρόσβεσης κλπ

5. Προμήθεια ΜΕΣΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ και ειδικότερα καινούργιων οχημάτων μεταφοράς προϊόντων ειδικού τύπου τα οποία, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, θεωρούνται απαραίτητα για την λειτουργία της επένδυσης, προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα και η υγιεινή του προϊόντος (αφορά στην πρώτη ύλη και στο παραγόμενο προϊόν/υποπροϊόν).

Ενδεικτικά αναφέρονται:

• φορτηγά – σιλό μεταφοράς χύμα αλεύρου

• ισοθερμικά βυτία αναγκαία για τη μεταφορά του γάλακτος προς το χώρο τυποποίησης – μεταποίησης βυτιοφόρα αυτοκίνητα μεταφοράς ελαιοπυρήνα και υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείων

• αυτοκίνητα ψυγεία αποκλειστικά για χονδρεμπορία προϊόντων

• οχήματα για τη μεταφορά των ζωικών υποπροϊόντων προς τις μονάδες αδρανοποίησης, με προδιαγραφές σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία

6. Προμήθεια ΜΕΣΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης (όπως περονοφόρα, ανυψωτικά κ.λπ.).

7. ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ ηλεκτροδότησης, υδροδότησης, τηλεφωνίας, γεωθερμίας, εφόσον πραγματοποιούνται εντός των ορίων του οικοπέδου

8. Απόκτηση ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ διασφάλισης ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP, BRC Global Standards, IFS Food Standard, GLOBALG.A.P.), τα οποία εφαρμόζονται σε όλα τα στάδια της διατροφικής αλυσίδας, από τον αγρό έως και το ράφι και εξασφαλίζουν στον καταναλωτή την ποιότητα και την ασφάλεια του τροφίμου που καταναλώνει.

9. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας

10. ΑΫΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ, όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος.

Επιλογή και ένταξη δικαιούχων

Η επιλογή και ένταξη των δικαιούχων γίνεται με συγκριτική αξιολόγηση και βαθμολόγηση της κάθε αίτησης. Οι αιτήσεις στήριξης που ικανοποιούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας βαθμολογούνται με βάση τα κριτήρια επιλογής που ορίζονται στο θεσμικό πλαίσιο του Προγράμματος [Παρέμβαση Π3-73-2.3] και κατατάσσονται με απόλυτα φθίνουσα σειρά.

Οι αιτήσεις που έχουν λάβει βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση με τη βάση της κάθε κατηγορίας επιλέγονται για στήριξη μέχρι την κάλυψη των διαθέσιμων πιστώσεων.

Με υπουργική απόφαση καθορίζονται οι διαδικασίες αξιολόγησης και τροποποιήσεων των αιτήσεων στήριξης, η διαδικασία καταβολής των ενισχύσεων και κάθε άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής. Όλες οι πληροφορίες θα περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στήριξης προς ένταξη στο πρόγραμμα.