Παρατάσεις για την Εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων

Παρατάσεις για την Εφαρμογή του  Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων

Εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων

Σχετικά με την εφαρμογή του «Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων», το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έδωσε τις εξής παρατάσεις:

Για τα υφιστάμενα κτήρια, το Έντυπο Αξιολόγησης της επικινδυνότητας και η Τεχνική Έκθεση με τα συνοδευτικά τους στοιχεία υποβάλλονται από τον εξουσιοδοτημένο διαχειριστή έως τη 10η Μαΐου.

Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου υποβάλλει τη δήλωση εφαρμογής των μέτρων πυρασφαλείας μέχρι τη 10η Ιουνίου 2024.