Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΠΡΟΧΘΕΣ περί ώραν 2.30΄εσπερινήν εν Διαβολιτσίω ο Ιωάννης Ζώης δια λόγους μη εισέτι εξακριβωθέντας απεπειράθη να φονεύση την διατηρούσαν εκεί καφενείον Κωνσταντίναν χήραν Χρ. Παπαμιχαλοπούλου, πυροβολήσας κατ’ αυτής άπαξ ανεπιτυχώς. Ο αποπειραθείς, συλληφθείς υπό των αστυνομικών οργάνων του εκεί σταθμού χωροφυλακής, μετεφέρθη ενταύθα παραδοθείς εις τον Εισαγγελέα.

-ΧΘΕΣ περί την 4ην μεταμεσημβρινήν περίπου παρά την οδόν Οιτύλου της πόλεώς μας η Πολίτω σύζυγος Κωνσταντίνου Χριστοπούλου ετραυμάτισεν εις τον δεξιόν οφθαλμόν σοβαρώς τον σύζυγόν της δι’ οικογενειακούς λόγους.

Η δράστρια συνελήφθη και κρατείται εις το Α΄ Αστυνομικόν Τμήμα, σήμερον δε θα παρεπεμφθή μετά της σχηματισθείσης δικογραφίας εις τον Εισαγγελέα.

-ΚΑΤΑ χθεσινάς ειδήσεις εις την περιφέρειαν των κοινοτήτων Ανδρούσης και Ρωμυρίου ανεφάνησαν εκεί ακρίδες των οποίων ήρξατο η καταδίωξις, εις την δευτέραν δε απεστάλησαν πετρέλαια. Εντός της εβδομάδος γίνεται έναρξις της παρασκευής δολωμάτων δηλητηριωδών προς καταδίωξιν των ακρίδων και των οποίων η χρήσις κατά το παρελθόν έτος έδωκεν άριστα αποτελέσματα.