ΑΡΧΕΙΟ ΘΑΡΡΟΥΣ

«ΘΑΡΡΟΣ» 24 Απριλίου 1927: Τα προεόρτια του Πάσχα

Tα προεόρτια της μεγάλης σημερινής ημέρας επανηγυρίσθησαν χθες με αρκετήν ζωηρότητα, συντελεσάσης και της ωραίας καλοκαιρινής ημέρας, ης...

«ΘΑΡΡΟΣ» 26 Απριλίου 1924: Το μεγαλοπρεπές θέαμα της περιφοράς των επιταφίων

Η Μεγάλη Παρασκευή, η ημέρα των Παθών, η θλιβερά επέτειος της Σταυρώσεως του Σωτήρος, ανέτειλε με έναν κατακάθαρον...

«ΘΑΡΡΟΣ» 26 Μαρτίου 1927: Ο χθεσινός εορτασμός της Εθνικής Εορτής

Η χθεσινή ημέρα της Εθνικής Επετείου δεν εορτάσθη όπως ανεμένετο, κατόπιν των γενομένων προπαρασκευών και τούτο διότι ανελπίστως...

«ΘΑΡΡΟΣ» 27 Ιουλίου 1927: Ιδρύθη νέος προσφυγικός σύλλογος

Την 10ην πρωινήν ώραν της παρελθούσης Κυριακής συνήλθον εν τη αιθούση της Λαϊκής Σχολής πλείστοι των ενταύθα προσφύγων...

«ΘΑΡΡΟΣ» 8 Ιουνίου 1927: Πως έχει η υπόθεσις της δεξαμενής της πόλεως

Επειδή παρετηρήθη εξέγερσις δια το ζήτημα της ανεγέρσεως δεξαμενής εν τη πλατεία, ήτις θα τροφοδοτείται εξ ύδατος δια...

«ΘΑΡΡΟΣ» 14 Σεπτεμβρίου 1927: Τραγικό θαλάσσιον δυστύχημα

Πληροφορούμεθα εκ Σελινίτσης ότι συνέβη εκεί θαλάσσιον δυστύχημα υπό τας ακολούθους συνθήκας. Νέοι τινές επιβάντες λέμβου εξέδραμον το...

«ΘΑΡΡΟΣ» 22 Ιουλίου 1927: Μια ιεροσυλία εν Λογγά

Ένοχοι οι χιλιασταί Από εβδομάδας σχεδόν ολόκληρος η Πυλία διατελεί εν αναστατώσει ένεκα διαπραχθείσης φρικώδους ιεροσυλίας. Μίαν πρωίαν...

«ΘΑΡΡΟΣ» 5 Μαΐου 1927: Συνελήφθη εφοριακός υπάλληλος εκβιάζων

Τα σεσημασμένα χαρτονομίσματαΠροχθές τη νύκτα συνελήφθη επ’ αυτοφώρω εκβιάζων ο παρά τη Εφορία εκ του Υπουργείου των Οικονομικών...

«ΘΑΡΡΟΣ» 15 Μαΐου 1927: Νέα βιομηχανική επιχείρησις εις την πόλιν μας

Πληροφορούμεθα μετ’ ευχαριστήσεως την ίδρυσιν σπουδαίας ενταύθα βιομηχανικής επιχειρήσεως υπό την  επωνυμίαν «Ανώνυμος Εταιρεία Εριουργίας Καλαμών» με καταβεβλημένον...

«ΘΑΡΡΟΣ» 28 Μαΐου 1927: Μια συνοικία εν αναστάτωσει

Εν έντονον διάβημα προς τας Αρχάς Πολυπληθής επιτροπή της βορειοδυτικής συνοικίας Παραλίας επεσκέφθη τον Νομάρχην, τον νομομηχανικόν και...