Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα


Ο Δημήτριος Α. Αλεξόπουλος, ανθυπολοχαγός και η δις Καίτη Κ. Πετροπούλου, ετέλεσαν τους γάμους των. Παράνυμφος παρέστη η Ρίτα Α. Μαρκίδου.

-Ο Δημοσθένης Δουβαράς και η Όλγα Ηλ. Σταμπολιτζή  ετέλεσαν τους γάμους των την 21ην τρέχ. μηνός. Τους νυμφικούς στεφάνους αντήλλαξεν ο Π. Κωστόπουλος.

-ΤΑΣ τελευταίας αυτάς ημέρας προβάλλεται εις το Νέον Κινηματογράφον (πρώην Γαλλική Σχολή), μία θαυμασία αληθώς κινηματογραφική ταινία, «Δον Ζουάν και Φάουστ», η οποία παιχθείσα εις τας Αθήνας αφήκεν εποχήν. Το έργον αυτό πλουσιώτατον από πάσης απόψεως, είναι συγχρόνως διδακτικώτατον δια πάντα άνθρωπον. Είναι παραγωγή 1925 και αρκεί να σημειωθή ότι εν Αθήναις προβληθέν εις την αίθουσαν “Ideal” εσημείωσεν αληθή θρίμαβον επί τρεις συνεχείς εβδομάδας. Συνιστώμεν όλων ιδιαιτέρως εις τους συμπολίτας να το παρακολουθήσουν, διότι είναι τόσον υπέροχον, ώστε ασφαλώς θα διέλθουν ώρας ευχαρίστους και πολλά θα διδαχθούν.

-ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ ο χοροδιδάσκαλος Βυθούλκας και παρεπέμφθη εις το επ’ αυτοφώρω επί παραβάσει της σχετικής αστυνομικής διατάξεως καθ’ όσον εν τω χοροδιδασκαλείω του εχόρευον ανήλικα κοράσια και τα οποία επιφυλασσόμεθα να οδηγώμεν εις το μέλλον εις το επ’ αυτοφώρω.

Φώτο αρχείου