Πριν 94 χρόνια


ΜΕΤΑ μακράν και πολυώδυνον νόσον εξεμέτρησε χθες το ζην ο Ευστάθιος Α. Καρέλιας, εις των μεγαλυτέρων καπνοβιομηχάνων του τόπου και σπουδαίος συντελεστής της τελευταίας βοράς εγχωρίου καπνοβιομηχανικής κινήσεως. Υπόδειγμα χρηστού και εναρέτου πολίτου, υπό σπανίων δι’ αρετών περικοσμούμενος, εξετιμάτο ιδιαιτέρως υπό της κοινωνίας των Καλαμών, ήτις εδοκίμασεν αληθή θλίψιν επί τω αγγέλματι του θανάτου του. Τους οικείους του εκλιπόντος θερμώς συλλυπούμεθα.

-ΕΙΣ την χθεσινήν μεγάλην θρησκευτικήν πανήγυριν της Κορώνης πλήθη κόσμου συνέρρευσαν εκ των πλησιοχώρων, πλείστοι δ’ όσοι συμπολίται εξέδραμον εντεύθεν δια της θαλαμηγού «Μαρία» της ατμοπλοΐας Λυκούρη και των εκτελούντων την ακτοπλοΐαν. Οι εκδρομείς επανήλθον το εσπέρας με τας καλυτέρας των εντυπώσεων.

-ΕΙΣ την κοινότητα Σιδηροκάστρου και τους κτηματίας της κοινότητος Κορώνης απεστάλησαν οδηγίαι παρά του νομογεωπόνου δια την καταπολέμησιν της κάμπης της πατάτας, του σκώληκος των σταφιδαμπέλων και του σκαθαρίου το οποίον αναφανέν το πρώτον εις τας σταφιδαμπέλους περιφερειών τινών του νομού προξενεί σημαντικάς ζημίας. -Η ποδοσφαιρική ομάς «Αστήρ» συνεχωνεύθη μετά της ετέρας τοιαύτης «Ελευθερία», απετέλεσαν δε αμφότεραι την ποδοσφαιρικήν ομάδα «Απόλλων