Πριν 94 χρόνια


ΤΟ προχθεσινόν καλαματιανόν ξεφάντωμα δεν κατέπληξε μόνον τους παρεπιδήμους αλλά και τους γηγενείς, οίτινες ουδέποτε ευρέθησαν προ τοιούτου συναγερμού. Τα κέντρα όλα κατάπηκτα κόσμου, αι εξοχαί υπερπλήρεις, η Παραλία, κατά τους εστέτ, θαύμα αισθησιακής απολαύσεως.

-Η υψηλή αριστοκρατία έκαμε την πρώτην επίσημον θερινήν της εμφάνισιν με τα εξ Αθηνών παραληφθέντα μοδέρνα κοστούμια.

-ΤΟ Πανελλήνιον ούτω απέκτησε εξαιρετικήν όψιν και κίνησιν παραταθείσαν μέχρι της 9ης νυκτερινής.

-ΕΙΣ τον αντιβραχίονα έκαμαν την εμφάνισίν των και αι επήλυδες με τουαλέττες που συνεκέντρωσαν τους εκλεκτότερους οφθαλμικούς προβολείς.

-ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ ο Γ. Βασόπουλος και παρεπέμφθη εις τον Εισαγγελέα, διότι επετέθη κατά του σκοπού χωροφύλακος Παραλίας. Επίσης παρεπέμφθησαν εις το επ’ αυτοφώρω οι Π. Οικονομάκος, Στέφ. Κουρακλής Αντ. Ψαρός και Ν. Τομαράς, διότι διετάρασσον την κοινήν ησυχίαν.

-ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ υπό των αστυνομικών οργάνων ο ανυπότακτος Γεώργιος Μαρκός, ο οποίος παρεδόθη προς κατάταξιν εις το 9ον Πεζικόν Σύνταγμα.