Πριν 94 χρόνια


ΤΗΝ παρελθούσαν Κυριακήν έλαβε χώραν εις το Γυμναστήριον του Μεσσηνιακού Γυμναστικού Συλλόγου η προαναγγελθείσα γυμναστική επίδειξις. Από της 5ης μ.μ. πλήθος λαού ήρξατο συρρέον εις το Γυμναστήριον, το οποίον την 5 και 30 ήτο ασφυκτικώς πλήρες.

ΟΙ μαθηταί και αι μαθήτριαι εκλεγέντες εξ αμφοτέρων των Γυμνασίων απετέλουν δύο τμήματα των αρρένων και θηλέων, το μεν πρώτον υπό τον Σαββόπουλον, το δε δεύτερον υπό τον Παπαδημητρόπουλον. Το πρόγραμμα των ασκήσεων είχεν ως εξής: Σουηδικαί ασκήσεις αρρένων, όμοιαι θηλέων, στρατιωτικαί ασκήσεις αρρένων, αγωνιστική θηλέων, αγωνιστική αρρένων, δρόμος 100 μέτρων, άλματα ύψους και μήκους, σφαιροβολία, ακοντισμός άνευ φοράς και μετά φοράς, δισκοβολία.

ΓΙΝΟΝΤΑΙ σουηδικαί ασκήσεις μαθητών αμφοτέρων των φύλων και στρατιωτικαί αρρένων. Γενικώς θαυμάζεται το παράστημα των μαθητών και καταχειροκροτούνται ούτοι. Επακολουθούν τα αγωνίσματα, προκαλούντα μέγα ενδιαφέρον.

Η επιτυχία της επιδείξεως υπερέβη πάσαν προσδοκίαν, δίκαιος δ’ έπαινος οφείλεται εις τους γυμναστάς Σαββόπουλον και Παραδημητρόπουλον, οίτινες ειργάσθησαν ακαταπονήτως. Όχι ολίγον συνετέλεσε και ο τελευταίος πλουτισμός του Γυμναστηρίου δια νέων γυμναστικών οργάνων.