Πριν 94 χρόνια


ΤΟ Υπουργείον Εσωτερικών ετηλεγράφησε χθες εις τον Νομάρχην ότι τα έπιπλα των διαλυομένων γραφείων εποπτών της Αγροφυλακής θα παραδοθώσιν εις την Νομαρχίαν, τα δε έπιπλα των γραφείων αγρονόμων των διαφόρων αγροτικών περιοχών εις τους προέδρους των οικείων κοινοτήτων. Ομοία διαταγή απηυθύνθη και προς τους επόπτας του καταργουμένου θεσμού της αγροτικής ασφαλείας.

-ΠΡΟΧΘΕΣ τας πρωινάς ώρας υποκύψασα εις τα βαρέα τραύματα απεβίωσεν η τραυματισθείσα εν Γιαννιτσανίκοις υπό του Π.Σ. Κουράκλη Μαρία συζ. Κ. Αλεξανδροπούλου το γένος Μπουφέα, της οποίας η κηδεία εγένετο χθες εν Γιαννιτσανίκοις την 5ην απογευματινήν ώραν.

-ΤΟ Κοινοτικόν Συμβούλιον Λογγάς εκφράζει ευχήν δια ψηφίσματός του προς τον Πρόεδρον της Δημοκρατίας, όπως μεριμνήση δια την κατασκευήν της αμαξιτής οδού Πεταλιδίου – Λογγάς.

-ΑΠΟ σήμερον θα ευρίσκεται στο καθαρώτατο αριστοκρατικό Γαλακτοπωλείον και Ζαχαροπλαστείον Γεωργίου Κατσούλη το γευστικώτατο και δροσιστικότατο παγωτό σας.