Πριν 94 χρόνια


Η χθεσινή κοσμική συγκέντρωσις της Παραλίας δεν συνεκίνησε μόνον τον ωραιογράφον αλλά και τον αυστηρόν ως Ρωμαίον συγκλητικόν.

ΤΑΣ προεσπερινάς ώρας ο αντιβραχίων είδεν ημέρας παλαιάς δόξης, συγκεντρώσας τας περισσοτέρας αντιπροσώπους του ωραιοφυλικού κόσμου. Ούτω το βολτάρισμα κατέστη πάλιν προσφιλής ενασχόλησις όχι μόνον των κοσμικομανών αλλά και των ωραιοπαθών, οι τελευταίοι των οποίων κατέλειψαν τους μακρινούς περιπάτους δια να εγκατασταθούν από ημερών εις το «Πανελλήνιον».

-Η διάσημος Ινδή φακίρης, έχουσα πλείστα διπλώματα των Μεγάλων Δυνάμεων της Ευρώπης, η οποία θα παραμείνη εν Καλάμαις ολίγας ημέρας, θα είναι εις την διάθεσιν του κοινού, δια συμβουλάς γραφολογίας και χειρομαντείας.

-Η Τερφρέν Λαϊλά επανήλθε κατόπιν μακρού ταξειδίου καθ’ ο έσχεν επιτυχίαν ανταξίαν της τέχνης της. Αναλύει τους χαρακτήρας και προβλέπει το παρόν και το μέλλον, δια της αναγνώσεως εις τας γραμμάς της χειρός. Δίδει συμβουλάς με την φακιρικήν της δύναμιν δια γάμους, εμπορικάς υποθέσεις κ.λπ. Επισκέψεις 10.00 π.μ. – 1.00 μ.μ. και 3.00-7.00 μ.μ. Οδός Αριστοδήμου 71.