Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΕΞΗΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ κατά την χθεσινήν ημέραν τα οικογενειακά συμβούλια προκειμένου να ορισθή το μέρος εις το οποίον οι σύζυγοι, οι διάδοχοι, τα κοριτσόπουλα, θα αναζητήσουν ολίγην δροσιάν. Υπάρχουν όμως τόσαι γνώμαι όσοι και οι διασκεπτόμενοι, ένεκα δε τούτου η λήψις οριστικής αποφάσεως διαρκώς αναβάλλεται.

-Ο ωραιογράφος ανεχώρησε χθες ως ανηγγέλθη δια Κιτριές, οπόθεν θα επανέλθη μετά τριήμερον παραμονήν. Εις το μεταξύ θα αναπληρωθή υπό του κομφερανσιέ, όστις λησμονήσας το παρελθόν, κατέστη πάλιν λαλίστατος.

-ΚΑΤΑ την χθεσινήν ζουρ φιξ της Παραλίας ο σηματογράφος εσημείωσεν αρκετάς νέας εμφανίσεις. Μετά πολύμηνον απουσίαν έλαβον πάλιν θέσιν μεταξύ των κοσμικών παραγόντων οι παίζοντες με τα χιλιόμετρα. Φαίνεται ότι προλειαίνουν το έδαφος δια την τυμπανοκρουστικώς εξαγγελθείσαν εμφάνισιν και άλλου θηλυκοκόσμου, υποσχομένου να ταράξη πολλών την ησυχίαν κατά τας ημέρας αυτάς του μεγάλου καύματος.

-ΔΥΝΑΜΕΙ του υπ’ αριθμ. 289 Ν. Διατάγματος συνιστάται εβδομαδιαία αγορά εν Μερόπη καθ’ έκαστον Σάββατον, αρχομένη από της 31ης τρέχοντος. Συνιστώμεν εις πάντα μέλλοντα να προσέλθη εν τη αγορά ταύτη, ότι οι κάτοικοι Μερόπης προθυμοποιούνται ίνα παράσχωσι πάσαν δυνατήν ευκολίαν ήτοι πλάστιγγας προς ζύγισιν κ.λπ. Η επιτροπή Π. Κατσιμπάρος, Γ. Φερέτος, Κ. Λυμπερόπουλος.