Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΣΥΝΕΛΗΦΘΗΣΑΝ παρά των αστυνομικών οργάνων Ζάχας οι Βασίλειος Δογάνης εκ Ζάχας και Λεωνίδας Ντονές εκ Μπάρτζελη οπλοφορούντες άνευ αδείας, κατεσχέθησαν δε τα όπλα και παρεπέμφθησαν εις τον Εισαγγελέα Κυπαρισσίας μετά της κατ’ αυτών συνταχθείσης μηνύσεως επί παρανόμω οπλοφορία.

-ΑΝΕΚΟΙΝΩΘΗ χθες εις τους νομάρχας του Κράτους υπό του υπουργείου Δικαιοσύνης, ότι δια παρασκευαζομένου Ν.Δ. καταργούνται αι ενοριακαί επιτροπαί του ενοικιοστασίου, παραγγέλλονται δε να διατάξωσι τας εν λόγω επιτροπάς ν’ αναστείλωσι την εκδίκασιν των παρ’ αυταίς εκκρεμών υποθέσεων. Επίσης συνιστά να παύση η έκδοσις αποφάσεως επί συζητηθεισών υποθέσεων, εφ’ όσον αύται δεν εξεδόθησαν μέχρις της εκδόσεως διαταγής.

-ΚΑΤΑ πληροφορίας του προέδρου της Κοινότητος Κυπαρισσίας η εφετινή παραγωγή κουκουλίων της κοινότητος ανήλθεν εις 650 οκάδας.

-Ο Νομογεωπόνος Γαρδίκης κατέθεσε χθες εις το Παμμεσσηνιακόν Γεωπονικόν Σύνδεσμον δραχμάς 1000 δια το άγαλμα του αγρότου.