Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις για την οικονομική ενίσχυση των ψαράδων

Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις για  την οικονομική ενίσχυση των ψαράδων

Ανακοινώθηκε από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η προθεσμία για το πρόγραμμα ενίσχυσης των ψαράδων με τίτλο «Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης του Covid-19». 

Όπως διευκρινίσθηκε, με τη συγκεκριμένη δράση χορηγείται οικονομική ενίσχυση για την προσωρινή παύση της δραστηριότητας των αλιευτικών σκαφών που πραγματοποιείται μεταξύ 1ης Μαρτίου και 15ης Οκτωβρίου 2020 και για μέγιστο χρονικό διάστημα τριών μηνών (ήτοι 90 ημερών) για κάθε σκάφος.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 20 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα προέλθουν από δημόσια δαπάνη με συγχρηματοδότηση 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) και δικαιούχοι ορίζονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, τα σκάφη των οποίων είναι νηολογημένα ή λεμβολογημένα /εγγεγραμμένα σε ΒΕΜΣ ως ενεργά σκάφη, φέρουν Δορυφορική Συσκευή Αυτόματου Εντοπισμού Σκάφους (VMS) και έχουν ασκήσει αλιευτική δραστηριότητα στη θάλασσα, για τουλάχιστον 120 ημέρες κατά τη διάρκεια των δύο ημερολογιακών ετών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης.

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr  έχει οριστεί η σημερινή, Παρασκευή 25/9, και ώρα 12.00, ενώ ως καταληκτική ημερομηνία η Πέμπτη 15 Οκτωβρίου.

Η διάρκεια της προσωρινής παύσης υπολογίζεται ως το άθροισμα των ημερών που το σκάφος δεν άσκησε αλιευτική δραστηριότητα, στο οποίο δεν προσμετρώνται τα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία ισχύουν απαγορεύσεις διενέργειας της αλιείας.

Β.Β.