Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΕΞΩΘΙ του Σιδηροκάστρου ανευρέθη εκτεθειμένον βρέφος θήλυ ονόματι Ελένη τεχθέν εκ κλεψιγαμίας παρά της Μηλιάς χας Ιω. Αδαμοπούλου ή Μητροπούλου, η οποία συλληφθεία υπό της Αστυνομίας παρεπέμφθη εις τον Εισαγγελέα Κυπαρισσίας.

-ΕΙΣ θέσιν Κρύψα ή Φλωκείκα της περιφερείας Γαργαλιάνων ο Αριστομένης Ανδρ. Μπουγάτσος περιελθών εις έριδα μετά του εξαδέλφου του Χρήστου Μπουγάτσου δια τα εκεί κτήματά των απεπειράθη να τον φονεύση πυροβολήσας κατ’ αυτού δις δια περιστρόφου, το οποίον ο πυροβοληθείς κατόρθωσε να αφαιρέση εκ των χειρών και ούτω να διαφύγη τον κίνδυνον. Ο δράστης συνελήφθη την ιδίαν ημέραν και παρεπέμφθη εις τον Εισαγγελέα Κυπαρισσίας.

-ΑΓΝΩΣΤΟΙ επωφελούμενοι της απουσίας της οικογενείας του Παν. Μάλαμα εισήλθον εις την εν Γιαννιτσανίκοις οικίαν και αφήρεσαν εκ της κασέλας του δύο εικοσάφραγκα, εν τάλληρον του Όθωνος, μερικά αργυρά κέρματα, μίαν χρυσήν καρφίδα και διάφορα πράγματα. Η Αστυνομία εις ην κατηγγέλθη η κλοπή καταγίνεται εις την ανακάλυψιν των δραστών.