Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

Η διαμένουσα εις το ξενοδοχείον «Αγγλία» αρτίστα Μαρίτσα Ιωάν. Γεωργιάδου αναχωρήσασα λάθρα την νύκτα εκ του ξενοδοχείου παρέλαβεν μεθ’ εαυτής 3 σινδόνια λευκά, μίαν μαξιλαροθήκην και μίαν κουβέρτα εν συνόλω δραχ. 725 της ιδιοκτησίας του ξενοδοχείου, την προηγουμένην δε της αναχωρήσεώς της ηγοράσθησαν πιστώσει παρά του Ν. Γιαννουλοπούλου κουρτίνες χρωματιστές αξίας 220 δραχμών. Η κλέπτρια συλληφθείσα κατόπιν τηλεγραφήματος του β΄ τμήματος ωδηγήθη ενταύθα και παρεδόθη εις τον εισαγγελέα, τα κλαπέντα δε κατεσχέθησαν.

-ΕΙΣ το χωρίον Πλάτανος της Πυλίας ο Σ.Π. Κοντός επετέθη κατά του αποπειραθέντος να τον συλλάβη χωροφύλακος δια σιδηρού οργάνου, κατορθώθη όμως η σύλληψίς του τη συνδρομή του προστρέξαντος συναδέλφου του.

-ΕΞΕΔΙΚΑΣΘΗ εις το Κακουργοδικείον Κυπαρισσίας η υπόθεσις των εξ Ιωαννίνων και διαμενόντων εν Μεσσήνη κασσιτερωτών Χρ. Σούφλα και Γεωργίου Τσιγκοπούλου κατηγορουμένων επί κυκλοφορία παρακεχαραγμένων μεταλλίνων εικοσαδράχμων. Οι εν λόγω κατηγορούμενοι κατεδικάσθησαν ο πρώτος τετράμηνον φυλάκισιν και ο δεύτερος εις δίμηνον τοιαύτην.