Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΧΘΕΣ περί την 1.30 απογευματινήν ώραν εις την συνοικίαν Πλεύνας ο Γαβριήλ Βουδουκλάρης έχων προηγουμένας αφορμάς κατά του Παναγ. Λάμπρου, επυροβόλησε κατ’ αυτού δια περιστρόφου και τον ετραυμάτισεν εις την δεξιάν χείρα μεθ’ ο ετράπη εις φυγήν και ούτω διέφυγε την σύλληψιν.

-ΧΘΕΣ την πρωίαν παρά την γέφυραν των κρεοπωλείων συνεπλάκησαν μεταξύ των οι Κωνσταντίνος και Γεώργιος Δαμιανός, αποτέλεσμα δε ταύτης υπήρξεν ο τραυματισμός του Γ. Δαμιανού δια ράβδου και η αποκοπή του δεξιού ωτός του Κωνσταντίνου δια των οδόντων του πρώτου. Αμφότεροι συλληφθέντες παρεπέμφθησαν εις τον Εισαγγελέα.

-ΣΥΝΕΛΘΟΝ το Διοικητικόν Συμβούλιον του Συνοικιακού Συλλόγου το «Νησάκι» εκφράζει τας απείρους ευχαριστίας αυτού και ολοκλήρου της συνοικίας «Νησάκι» προς τον Δήμαρχον και το Δημοτικόν Συμβούλιον δια το υπέρ της συνοικίας μας ενδιαφέρον των, αποδειχθέν δια της ψηφισθείσης πιστώσεως των δραχμών 60.000 υπέρ διανοίξεως οδών εν τη συνοικία μας.