Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΤΟ ζήτημα της αρδεύσεως των κήπων των ιδιοκτητών της συνοικίας Νησάκι εκ των υδάτων του ατμομύλου των Φεραδούρου, Αποστολάκη και Παπαδέα ελύθη οριστικώς υπό της Δημοτικής Αρχής υπέρ των ιδιοκτητών των κήπων διαταχθέντων παρ’ αυτής των υδρονομέων, όπως μη αναμιγνύονται εις την διανομήν των ανωτέρω υδάτων, περιορισθώσι δε μόνον εις την διάθεσιν των ρεόντων υδάτων του Νέδοντος.

-ΠΑΡΑ του Υπουργείου Συγκοινωνίας προεκηρύχθη δημοπρασία ενεργηθησομένη ενταύθα την 7ην Αυγούστου δια την κυλίνδρωσιν των επαρχιακών κοινοτικών οδών των επαρχιών Καλαμών και Μεσσήνης και ετέρα δια την συντήρησιν των επαρχιακών οδών Καλαμών και Μεσσήνης.

-ΠΑΡΑ της Αστυνομίας κατηγγέλθησαν ο εργολάβος της καθαριότητος της πόλεως, οι επιστάται και οι οδοκαθαρισταί δια την πλημμελή ενέργειαν της καθαριότητος της πόλεως και της Παραλίας.

-ΠΡΟΣ ενίσχυσιν των πόρων του Ορφανοτροφείου Καλαμών συνεισέφερεν η Κοινότης Δεσύλλα δραχμάς 300. Επίσης κατετέθησαν παρά της Εταιρείας Γεωργικής Βιομηχανίας δραχμαί 500 υπέρ του Ναού του Φρουρίου και παρ’ ανωνύμου ετέρα δραχ. 150.