Δημοτικό Σχολείο Κοπανακίου: Ανάκληση έκπτωσης αναδόχου για πάνελ από Λεβεντάκη

Δημοτικό Σχολείο Κοπανακίου: Ανάκληση έκπτωσης αναδόχου για πάνελ από Λεβεντάκη

Τελικά, είναι νόμιμη η διαδικασία απευθείας ανάθεσης ή, μήπως, όχι;

Απόφαση με αριθμό 633/2022 και θέμα «Ανάκληση έκπτωσης αναδόχου του έργου “Επισκευή Σχολικών Κτηρίων Αετού”» υπέγραψε ο δήμαρχος Τριφυλίας την 1η Απριλίου 2022 με αρ. πρωτ: 3563.

Στην απόφαση, που δημοσιεύθηκε στη Δι@υγεια με ΑΔΑ: ΩΥΛ6ΩΗΕ-Τ3Η, αναγράφεται: «Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 “Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων”, 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης” (ΦΕΚ87/Α΄/07- 06-2010), 3. Τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α’ 147/08-08-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), 4. Τις διατάξεις του Ν.4782/2021 (Κωδικοποιημένος) – ΦΕΚ Α 36/09.03.2021, 5. Τα άρθρα 157 ,159,& 160 του Ν. 4412/2016, 6. Τα συμβατικά τεύχη της υπόψη εργολαβίας, 7. Το με αριθμό 17244/30-12-2021 συμφωνητικό του έργου, με το οποίο αναλάβατε την εκτέλεση των εργασιών του έργου του θέματος, 8. Τη με αριθμό 26/03-01-2022 (ΑΔΑ ΨΕΝΝΩΗΕ-ΑΥΦ) Απόφασή της Διεύθυνσης Τ.Υ. , με την οποία ορίστηκε επιβλέπουσα μηχανικός στο έργο της υπόψη εργολαβίας, 9. Το με αρ. πρωτ. 101/1637/15-02-2022 έγγραφό της Τ.Υ. , 10. Την με αρ.πρωτ:2268/155/17-03-2022 ειδική διαταγή, 11. Την Απόφαση Έκπτωσης Αναδόχου 3342/29.03.2022 με ΑΔΑ : ΨΚ44ΩΗΕΨ0Ξ της Διεύθυνσης Τ.Υ., 12. Την από 3470/30/03/2022 ένσταση του Αναδόχου η οποία ήταν εμπρόθεσμη, 13. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Τ.Υ. επί της Ενστάσεως που προτείνει την αποδοχή της ένστασης του αναδόχου λόγω συμμόρφωσης του στις υποδείξεις της υπηρεσίας και άρσης του κινδύνου, αποφασίζουμε την άρση της έκπτωσης του αναδόχου Τζαμουράνη Γεώργιου Ε.Δ.Ε. του έργου “Επισκευή Σχολικών Κτηρίων Δ.Ε. Αετού”».

Το βασικό ερώτημα που εύλογα ανακύπτει από όλα όσα έχουν δημόσια γίνει γνωστά για το έργο «Επισκευή Σχολικών Κτηρίων Δ.Ε. Αετού», που αφορά σε αντικατάσταση της κεραμοσκεπής του Δημοτικού Σχολείου Κοπανακίου με βιομηχανικά πάνελ, παραμένει αναπάντητο αρμοδίως: Τελικά, είναι νόμιμη η διαδικασία απευθείας ανάθεσης του δημάρχου Τριφυλίας ή, μήπως, όχι;

Του Ηλία Γιαννόπουλου